หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรปรับปรุง เริ่มตั้งแต่ ปีการศึกษา 2566)

ชื่อปริญญา: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) / วท.ม. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)

รหัสหลักสูตร: –

ระยะเวลาการศึกษา: 2 ปี

ปีที่ออกหลักสูตร: พ.ศ.2566 (หลักสูตรปรับปรุง)

ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร: พ.ศ.2566

เนื้อหาการสอน

ปัจจุบันอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่ามีศักยภาพในการช่วยพัฒนาองค์กรและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว การพัฒนาบุคลากรที่สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างเป็นระบบ เป็นหัวใจสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมนี้ อีกทั้งแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 ระบุว่าประเทศไทยจะมีผู้มีความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีเป็นจำนวนมาก แต่กลุ่มอาชีพที่เป็นวิศวกรซอฟต์แวร์ (Software Engineer) มีจำนวนเพียง 1.31 เปอร์เซ็นต์ของบุคลากรด้าน ICT ดังนั้นบุคลากรด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ต้องได้รับการพัฒนาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้สามารถแข่งขันได้กับนานาประเทศ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เล็งเห็นในความสำคัญดังกล่าว และเห็นว่าหลักสูตรด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่เน้นด้านกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์อย่างเป็นระบบในอุตสาหกรรม จะช่วยสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพไว้รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ได้ ในฐานะที่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ริเริ่มและรับผิดชอบหลักสูตรสำคัญๆ ทางด้านคอมพิวเตอร์ของประเทศไทยตั้งแต่อดีตเป็นต้นมา และมีบุคลากรที่มีศักยภาพสูง ภาควิชาฯ จึงได้ดำเนินการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ขึ้นตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 เพื่อรองรับความต้องการนี้ของประเทศ อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศชาติได้อีกด้วย รวมทั้งสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชนในการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์

รายวิชาที่เปิดสอนจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งระบบ การทำวิจัย สัมมนา ทฤษฎีพื้นฐาน และวิชาเฉพาะทั้งทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์  อนึ่ง การเรียนการสอน จะใช้ภาษาไทย

สำหรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีดังนี้

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์และบริหารจัดการโครงการซอฟต์แวร์ได้อย่างมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถสร้างงานวิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. วิศวกรซอฟต์แวร์
 2. นักวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์
 3. นักพัฒนาซอฟต์แวร์
 4. นักทดสอบซอฟต์แวร์
 5. นักดูแลและบำรุงรักษาซอฟต์แวร์
 6. ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์
 7. นักวิชาการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 8. นักวิจัยด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์

การเข้าศึกษา

หลักสูตรจะแบ่งออกเป็น 2 แผนการเรียน คือ

 1. แผนการเรียน ก2
  ทำวิทยานิพนธ์
 2. แผนการเรียน ข
  ไม่ต้อง ทำวิทยานิพนธ์ แต่ต้องทำโครงงานมหาบัณฑิต และผ่านการสอบประมวลความรู้

หลักสูตรนี้ เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษา ทั้งภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษา ไม่ว่าจะเป็นภาคปกติ หรือภาคนอกเวลาราชการ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

แผน ก2

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาใดสาขาหนึ่งดังต่อไปนี้

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 • สถิติศาสตรบัณฑิต
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต
 • เทียบเท่าหลักสูตรที่กล่าวมา

แผน ข

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาใดสาขาหนึ่งดังต่อไปนี้

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 • สถิติศาสตรบัณฑิต
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต
 • ครุศาสตร/ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ในสาขาใดสาขาหนึ่งต่อไปนี้
  • สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  • สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  • สาขาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
 • บริหารธุรกิจบัณฑิตในสาขาใดสาขาหนึ่งต่อไปนี้
  • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
  • สาขาสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
  • สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ – การพัฒนาซอฟต์แวร์
 • หรือ สำเร็จระดับปริญญาตรีนอกเหนือจากที่กำหนดซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้
 • ผู้สมัครแผน ข ต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี

นอกจากนี้ ไม่ว่าจะเป็นแผน ก หรือแผน ข จะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

 1. มีคุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้
 2. ได้คะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
การสอบภาษาอังกฤษคะแนนขั้นต่ำ
TOEFL425 (PBT)
113 (CBT)
38 (iBT)
IELTS3.5
CU-TEP38

ในกรณีที่ ได้คะแนน CU-TEP ไม่ถึง 45 คะแนน หรือ TOEFL ไม่ถึง 450 (PBT) คะแนน นั้น จะสำเร็จการศึกษาได้ ต่อเมื่อสอบใหม่และได้คะแนนการสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP   ตั้งแต่ 45 คะแนน หรือผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษของสถาบันภาษาเพิ่มเติม

หมายเหตุ

 1. คะแนนภาษาอังกฤษ ให้ดูประกาศแนบท้ายการสมัครอีกครั้ง โดยจะยึดคะแนนตามเว็บการรับสมัคร
 2. สำหรับผู้ที่ศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย จะต้องแสดงหลักฐานสำเร็จการศึกษาในวันลงทะเบียนแรกเข้า ซึ่งการรับเข้าศึกษาจะมีผลเมื่อผู้สมัครสำเร็จการศึกษาแล้ว
 3. รายละเอียดเพิ่มเติมในการเข้าศึกษาต่อ และการสมัครเข้าเรียน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย www.grad.chula.ac.th

ค่าเล่าเรียน

เป็นไปตามประกาศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถตรวจสอบได้โดย คลิกที่นี่

อนึ่ง สำหรับนิสิต ที่เข้าศึกษาภาคนอกเวลาราชการ ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ภาควิชา (นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน) ในอัตรา 25,000 บาท/ภาคการศึกษา ด้วย โดยชำระเงินที่ภาควิชา

โครงสร้างหลักสูตร

แผนการเรียน ก2

มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต ประกอบด้วย

 1. วิชาเรียน 24 หน่วยกิต ประกอบด้วย
  1. วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
  2. วิชาบังคับเลือก 12 หน่วยกิต
 2. วิชาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

หมายเหตุ 1 หากลงวิชาวิทยานิพนธ์ครบหน่วยกิตตามหลักสูตรแล้วแต่ยังไม่สามารถจบการศึกษา นิสิตต้องลงทะเบียนวิชา 2110811 วิทยานิพนธ์ จำนวน 0 หน่วยกิต ต่อไปในทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะจบการศึกษา
หมายเหตุ 2 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามประกาศ “การลงทะเบียนและการประเมินผล S/U สำหรับรายวิชาวิทยานิพนธ์” (ดูที่เว็บภาควิชา บัณฑิตศึกษา -> ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ บัณฑิตศึกษา ที่ https://www.cp.eng.chula.ac.th/)


แผนการเรียน ข

มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต ประกอบด้วย

 1. วิชาเรียน 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย
  1. วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
  2. วิชาบังคับเลือก 18 หน่วยกิต
 2. วิชาโครงงานมหาบัณฑิต 6 หน่วยกิต
 3. วิชาการสอบประมวลความรู้

อนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นแผนการเรียนใด นิสิตต้องเรียนรายวิชาสัมมนาและวิธีวิจัยทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ซึ่งประเมินผลเป็น S/U ไม่นับหน่วยกิต โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

รายวิชา

วิชาบังคับ

ทั้งสองแผนการเรียนต้องเรียนวิชาดังต่อไปนี้

 1. 2110608  สัมมนาและวิธีวิจัยทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์   (Seminar and Research Methods in Software Engineering) 3(3-0-9) ประเมินผลเป็น S/U ไม่นับหน่วยกิต
 2. 2110623  วิศวกรรมความต้องการซอฟต์แวร์ Software Requirements Engineering 3(3-0-9)
 3. 2110634  การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ Software Design and Development 3(3-0-9)
 4. 2110722   การจัดการโครงการทางซอฟต์แวร์ Software Project Management 3(3-0-9)
 5. 2110724  การทดสอบและการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ Software Testing and Quality Assurance 3(3-0-9)

วิชาบังคับเลือก

1)แผน ก แบบ ก2         12 หน่วยกิต
  1.1)กลุ่มวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ อย่างน้อย 6 หน่วยกิต
  1.2) กลุ่มวิชาทั่วไป ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
2)แผน ข         18 หน่วยกิต
  2.1)กลุ่มวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ อย่างน้อย 12 หน่วยกิต
  2.2)กลุ่มวิชาทั่วไป ไม่เกิน 6 หน่วยกิต


กลุ่มวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

 • 2110502  การทวนสอบเชิงรูปนัย   (Formal Verification)      3(3-0-9)
 • 2110503  การฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์   (Software Development Practice)      3(3-0-9)
 • 2110504  การออกแบบซอฟต์แวร์แบบผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง   (User-Centered Software Design)     3(3-0-9)
 • 2110521  สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์   (Software Architecture)      3(3-0-9)
 • 2110523  สถาปัตยกรรมโปรแกรมประยุกต์วิสาหกิจ   (Enterprise Application Architecture)     3(3-0-9)
 • 2110644  ข้อกำหนดรูปนัยซอฟต์แวร์    (Formal Software Specification)      3(3-0-9)
 • 2110645  ระเบียบวิธีเชิงวิศวกรรมซอฟต์แวร์   (Software Engineering Methodology)       3(3-0-9)
 • 2110646  การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้    (User Interface Design)       3(3-0-9)
 • 2110721  การวัดซอฟต์แวร์   (Software Metrics)     3(3-0-9)
 • 2110723  การพัฒนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูง    (Advanced Software Engineering Development)      3(3-0-9)
 • 2110725  กระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์และการปรับปรุง   (Software Engineering Process and Improvement)       3(3-0-9)
 • 2110726  การจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์   (Software Configuration Management)      3(3-0-9)
 • 2110727  การวิวัฒนาการและการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์   (Software Evolution and Maintenance)       3(3-0-9)
 • 2110728  หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1   (Special Topics in Software Engineering I)      3(3-0-9)
 • 2110729  หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2   (Special Topics in Software Engineering II)       3(3-0-9)
 • 2110730  คุณภาพซอฟต์แวร์และการจัดการกระบวนการ   ( Software Quality and Process Management)      3(3-0-9)
 • 2110791  เรื่องขั้นสูงทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์   (Advanced Topics in Software Engineering)      3(3-0-9)

  กลุ่มวิชาทั่วไป

  สามารถเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ ที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และในระดับบัณฑิตศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

  วิชาวิทยานิพนธ์ (สำหรับแผนการเรียน ก2)

  • 2110811 Thesis 12 หน่วยกิต

  วิชาโครงงานมหาบัณฑิต (สำหรับแผนการเรียน ข)

  • 2110797 โครงงานเตรียมมหาบัณฑิตทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Pre-Master Project in Software Engineering) 3(0-12-0)
  • 2110798 โครงงานมหาบัณฑิตทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Master Project in Software Engineering) 3(0-12-0)
     สองวิชานี้ประเมินผลเป็น  S   หรือ   U

  วิชาการสอบประมวลความรู้ (สำหรับแผนการเรียน ข)

  • 2110896 การสอบประมวลความรู้ Comprehensive Examination

  วิชานี้ ประเมินผลเป็น S หรือ U สามารถลงทะเบียนรายวิชานี้ได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ได้สอบผ่านรายวิชาทั้งหมดที่ใช้สอบเป็นต้นไป

  แผนการเรียนตามหลักสูตร

  แผน ก แบบ ก 2 สำหรับผู้ที่เข้าเรียนเทอมต้น

  รหัสรายวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิต รหัสรายวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิต
         
   ปีที่1 ภาคการศึกษาที่ 1   ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
  2110623
  วิศวกรรมความต้องการซอฟต์แวร์    
  3
   
  2110608
  สัมมนาและวิธีวิจัยทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์
  S/U
  2110722
  การจัดการโครงการทางซอฟต์แวร์    
  3
   
  2110634
  การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์
  3
  2110724
  การทดสอบและการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์
  3
   
  xxxxxxx
  รายวิชาบังคับเลือก
  6
         
   
  รวม
  9
    
  รวม
  9
   ปีที่2 ภาคการศึกษาที่ 1   ปีที่2 ภาคการศึกษาที่ 2 
  xxxxxxx
  รายวิชาบังคับเลือก
  6
   
  2110811
  วิทยานิพนธ์
  9
  2110811
  วิทยานิพนธ์
  3
      
         
   
  รวม
  9
    
  รวม
  9
   

  แผน ข สำหรับผู้ที่เข้าเรียนเทอมต้น

  รหัสรายวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิต รหัสรายวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิต
         
   ปีที่1 ภาคการศึกษาที่ 1   ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
  2110623
  วิศวกรรมความต้องการซอฟต์แวร์    
  3
   
  2110608
  สัมมนาและวิธีวิจัยทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์S/U
  2110722
  การจัดการโครงการทางซอฟต์แวร์    
  3
   
  2110634
  การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์
  3
  2110724
  การทดสอบและการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์
  3
   
  xxxxxxx
  รายวิชาบังคับเลือก6
        
   
  รวม
  9
    
  รวม
  9
   ปีที่2 ภาคการศึกษาที่ 1   ปีที่2 ภาคการศึกษาที่ 2 
  xxxxxxx
  รายวิชาบังคับเลือก
  6
   xxxxxxxรายวิชาบังคับเลือก6
  2110797โครงงานเตรียมมหาบัณฑิตทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์     
  3
    2110798 โครงงานมหาบัณฑิตทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3
   2110896การสอบประมวลความรู้
  S/U
      
   
  รวม
  9
    
  รวม
  9
  แผน ก แบบ ก 2 สำหรับผู้ที่เข้าเรียนเทอมปลาย
  รหัสรายวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิตรหัสรายวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิต
  ปีที่1 ภาคการศึกษาที่ 1ปีที่1 ภาคการศึกษาที่ 2
  2110608
  สัมมนาและวิธีวิจัยทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์
  S/U
  2110623
  วิศวกรรมความต้องการซอฟต์แวร์    
  3
  2110634
  การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์
  3
  2110722
  การจัดการโครงการทางซอฟต์แวร์    
  3
  xxxxxxx
  รายวิชาบังคับเลือก
  6
  2110724
  การทดสอบและการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์
  3
   
  รวม
  9
  รวม
  9
  ปีที่2 ภาคการศึกษาที่ 1ปีที่2 ภาคการศึกษาที่ 2
  xxxxxxx
  รายวิชาบังคับเลือก
  6
  2110811
  วิทยานิพนธ์
  9
  2110811
  วิทยานิพนธ์
  3
   
   
   
  รวม
  9
  รวม
  9

  แผน ข สำหรับผู้ที่เข้าเรียนเทอมปลาย

  รหัสรายวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิตรหัสรายวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิต
  ปีที่1 ภาคการศึกษาที่ 1ปีที่1 ภาคการศึกษาที่ 2
  2110608
  สัมมนาและวิธีวิจัยทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์
  S/U
  2110623
  วิศวกรรมความต้องการซอฟต์แวร์    
  3
  2110634
  การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์
  3
  2110722
  การจัดการโครงการทางซอฟต์แวร์    
  3
  xxxxxxx
  รายวิชาบังคับเลือก
  6
  2110724
  การทดสอบและการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์
  3
   
  รวม
  9
  รวม
  9
  ปีที่2 ภาคการศึกษาที่ 1ปีที่2 ภาคการศึกษาที่ 2
  xxxxxxx
  รายวิชาบังคับเลือก
  6
  xxxxxxx
  รายวิชาบังคับเลือก
  6
  2110797
  โครงงานเตรียมมหาบัณฑิตทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์     
  3
  2110798โครงงานมหาบัณฑิตทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์         
  3
  2110896การสอบประมวลความรู้
  S/U
   
   
   
  รวม
  9
  รวม
  9