หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรจาก TABEE
เป็นที่เรียบร้อยแล้วรายละเอียดผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา >>>>>ดาวน์โหลด
รายละเอียด Program Eduational Objectives (PEO) และ CP Student Outcomes (CPSO)


Program Educational Objectives (PEO)
After graduating from the program for two to three years, graduates
should be able to demonstrate the following qualities:
1. Technical skills: Graduates successfully practice in the field of computer engineering, demonstrating contemporary knowledge, and applying their computational and analytical skills to solve problems.
2. Professional development: Graduates update and adapt their skills with best practice, new tools, innovative solutions, and engage in life-long learning.
3. Global citizenship: Graduates participate in their communities as productive citizens, using communication, leadership, and teamwork skills.

CP Student Outcome (CPSO)
(a) an ability to apply knowledge of mathematics, science, and engineering
(a.1) an ability to apply basic knowledge of programming to solve engineering problems
(a.2) an ability to apply knowledge of computer mathematics to solve computer engineering problems
(a.3) an ability to apply knowledge of computational theory to solve computer engineering problems
(a.4) an ability to apply knowledge of hardware design to solve computer engineering problems
(a.5) an ability to apply knowledge of software development process to solve computer engineering problems
(a.6) an ability to apply knowledge of information system to solve computer engineering problems
(b) an ability to design and conduct experiments, as well as to analyze and interpret data
(b.1) an ability to design and conduct experiments in computer engineering tasks such as information system, hardware, and software.
(b.2) an ability to analyze and interpret experiment results via basic statistical analysis and information system complexity analysis.
3-1

(c) an ability to design a system, component, or process to meet desired needs within realistic constraints such as economic, environmental, social, political, ethical, health and safety, manufacturability, and sustainability
(c.1) an ability to design hardware, software, database, or network components within realistic constraints and requirements from stakeholders
(c.2) an ability to implement a hardware, software, database, or network system
(d) an ability to function (role) on multidisciplinary teams
(d.1) realization of various functions within the team and understand their roles (d.2) an ability to organize and manage the team using leadership, management, and conflict resolution skills
(e) an ability to identify, formulate, and solve engineering problems
(e.1) an ability to define and identify problems
(e.2) an ability to define or formulate requirements
(e.3) an ability to propose solution to solve engineering problems
(f) an understanding of professional and ethical responsibility
(f.1) knowledge and an understanding of professional and ethical rules and responsibility in computer engineering profession, and an ability to apply them appropriately to circumstances.
(f.2) an awareness of professional and ethical responsibility when rules are not present
(g) an ability to communicate effectively
(g.1) an ability to communicate effectively using appropriate computer engineering diagrams such as ER, UML, Logic Gate, ASM Chart, etc.
(g.2) an ability to write well-structured reports with clarity and conciseness
(g.3) an ability to give verbal presentation with possibility of effective response to post presentation questions
(h) the broad education necessary to understand the impact of engineering solutions in a global, economic, environmental, and societal context

(h.1) an understanding of environmental and societal sustainability and the impact of engineering solutions in an environmental and societal context
(h.2) an ability to perform cost evaluation of computer engineering projects
(i) a recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning (i.1) an awareness of the need for self-directed learning
(i.2) an ability of self-directed learning
3-2

(j) a knowledge of contemporary issues
(j.1) a knowledge of contemporary issues in computer engineering
(k) an ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for engineering practice.
(k.1) an ability to utilize mathematical tools
(k.2) an ability to utilize system tools
(k.3) an ability to utilize project management tools and software development tools (to build, test, operate, deploy, and monitor)
(k.4) an ability to utilize hardware tools
(k.5) an ability to utilize information system testing and evaluation tools to evaluate efficiency and effectiveness of the system
1.1. Consistency to TABEE Outcomes
For TABEE, there are 11 outcomes as listed below. The mapping in Table 3-5 demonstrates that our program’s outcomes conform to TABEE standard.

TABEE (1) an ability to apply knowledge of mathematics, science, and engineering
TABEE (2) an ability to identify, formulate, and solve engineering problems
TABEE (3) an ability to design a system, component, or process to meet desired needs within realistic constraints such as economic, environmental, social, political, ethical, health and safety, manufacturability, and sustainability.
TABEE (4) an ability to design and conduct experiments, as well as to analyze and interpret data.
TABEE (5) an ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for engineering practice.
TABEE (6) an ability to function on multidisciplinary teams
TABEE (7) an ability to communicate effectively
TABEE (8) the broad education necessary to understand the impact of engineering solutions in a global, economic, environmental, and societal context
TABEE (9) an understanding of professional and ethical responsibility
TABEE (10) the broad education necessary to understand the impact of engineering solutions in an economic context
TABEE (11) a knowledge of contemporary issues and a recognition of the need for and an ability to engage in life-long learning
3-3

Table 3-5. Relationships between TABEE Outcomes and Computer Engineering SOs
TABEE Outcomes Computer Engineering Student Outcomes
TABEE (1) an ability to apply knowledge of mathematics, science, and engineering (a) an ability to apply knowledge of mathematics, science, and engineering [(a.1) – (a.6)]
TABEE (2) an ability to identify, formulate, and solve engineering problems (e) an ability to identify, formulate, and solve engineering problems [(e.1) – (e.3)]
TABEE (3) an ability to design a system, component, or process to meet desired needs within realistic constraints (c) an ability to design a system, component, or process to meet desired needs within realistic constraints [(c.1) – (c.2)]
TABEE (4) an ability to design and conduct experiments, as well as to analyze and interpret data. (b) an ability to design and conduct experiments, as well as to analyze and interpret data [(b.1) – (b.2)]
TABEE (5) an ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for engineering practice. (k) an ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for engineering practice. [(k.1) – (k.6)] (PBT)
TABEE (6) an ability to function on multidisciplinary teams (d) multidisciplinary teams [(d.1) – (d.2)]
TABEE (7) an ability to communicate effectively an ability to communicate effectively [(g.1) –(g.3)]
TABEE (8) the broad education necessary to understand the impact of engineering solutions in a global, economic, environmental, and societal context (h) the broad education necessary to understand the impact of engineering solutions in a global, economic, environmental, and societal context [only (h.1)]
TABEE (9) an understanding of professional and ethical responsibility (f) an understanding of professional and ethical responsibility [(f.1) – (f.2)]
TABEE (10) the broad education necessary to understand the impact of engineering solutions in an economic context (h) the broad education necessary to understand the impact of engineering solutions in an economic context. [only (h.2)]
TABEE (11) a knowledge of contemporary issues and a recognition of the need for and an ability to engage in life-long learning (i) a recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning [(i.1) – (i.2)]
(j) a knowledge of contemporary issues [(j.1)]

3-4

รายวิชาในหลักสูตรปริญญาตรี (วศบ.สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)


รายวิชาที่มี outcome ในหลักสูตร TABEE (CPSO-Course-Mapping)>>>>> ดาวน์โหลด