คนที่ ครั้งที่ ชื่อ – นามสกุล ระยะเวลา
1 1 รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา พ.ศ.2518 – 2522
2 1 ผศ.สุยุชน์ สัตยประกอบ พ.ศ.2522 – 2524
3 1 รศ.เดือน สินธุพันธ์ประทุม พ.ศ.2524 – 2526
4 1 ผศ.สุเมธ วัชระชัยสุรพล พ.ศ.2526 – 2528
5 1 รศ.ดร.วันชัย ริ้วไพบูลย์ พ.ศ.2528 – 2530
  2 ผศ.สุเมธ วัชระชัยสุรพล พ.ศ.2530 – 2532
  2 ผศ.สุยุชน์ สัตยประกอบ พ.ศ.2532 – 2535
  2 รศ.เดือน สินธุพันธ์ประทุม พ.ศ.2535 – 2539
6 1 ผศ.ดร.สาธิต วงศ์ประทีป พ.ศ.2539 – 2543
7 1 อ.ดร.สืบสกุล พิภพมงคล พ.ศ.2543 – 2547
  2 รศ.ดร.สาธิต วงศ์ประทีป พ.ศ.2547 – 2552
8 1 รศ.ดร.วิวัฒน์ วัฒนาวุฒิ พ.ศ.2552 – 2555
9 1 ผศ.บุญชัย โสวรรณวณิชกุล พ.ศ.2555 –  2558
natawut 10 1 ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์ พ.ศ.2558 – 2562
11 1 ผศ.ดร.อรรถวิทย์ สุดแสง พ.ศ.2562 – 2566
2 ผศ.ดร.อรรถวิทย์ สุดแสง พ.ศ.2566 – ปัจจุบัน