ภาควิชามีบุคลากรสายสนับสนุน ดังนี้

นพวรรณ คงเกษม

ข้อมูลการติดต่อ
ชื่อ-นามสกุล นพวรรณ คงเกษม (Noppawan Kongkasem)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
ภาควิชา/หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ห้องทำงาน 17-11 ห้องธุรการภาควิชาฯ
อาคาร อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4)
ชั้น 17
โทรศัพท์ 0-22186960
อีเมล์ noppawan.k@chula.ac.th

วาริสา หอมหนัก

ข้อมูลการติดต่อ
ชื่อ-นามสกุล วาริสา หอมหนัก (Varisa Homhnug)
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
ภาควิชา/หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ห้องทำงาน 17-11 ห้องธุรการภาควิชาฯ
อาคาร อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4)
ชั้น 17
โทรศัพท์ 0-22186960
อีเมล์ rhn@cp.eng.chula.ac.th

อิศรา สอิ้งทอง

ข้อมูลการติดต่อ
ชื่อ-นามสกุล อิศรา สอิ้งทอง (Isara Sa-ingthong)
ตำแหน่ง ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน
ภาควิชา/หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ห้องทำงาน 18-16
อาคาร อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4)
ชั้น 18
โทรศัพท์ 0-22186971
อีเมล์ ist@cp.eng.chula.ac.th

สุขุม เพ็งเอียด

ข้อมูลการติดต่อ
ชื่อ-นามสกุล สุขุม เพ็งเอียด (Sukhum Pheng-iad)
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ภาควิชา/หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ห้องทำงาน 18-16
อาคาร อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4)
ชั้น 18
โทรศัพท์ 0-22186971
อีเมล์ sukhum@cp.eng.chula.ac.th

พเยาว์ สนทนา

ข้อมูลการติดต่อ
ชื่อ-นามสกุล พเยาว์ สนทนา (Payao Sontana)
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
ภาควิชา/หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ห้องทำงาน 17-11 ห้องธุรการภาควิชาฯ
อาคาร อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4)
ชั้น 17
โทรศัพท์ 0-22186957
อีเมล์ payao.s@chula.ac.th

พัชราภรณ์ กองเพ็ชร

 
ข้อมูลการติดต่อ
ชื่อ-นามสกุล พัชราภรณ์ กองเพ็ชร (Patcharaporn Kongpetch)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
ภาควิชา/หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ห้องทำงาน 17-11 ห้องธุรการภาควิชาฯ
อาคาร อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4)
ชั้น 17
โทรศัพท์ 0-22186954
อีเมล์ patcharaporn.k@chula.ac.th

พัชรี ก๋งอุบล

 
ข้อมูลการติดต่อ
ชื่อ-นามสกุล พัชรี ก๋งอุบล (Patcharee Kongubol)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
ภาควิชา/หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ห้องทำงาน 17-11 ห้องธุรการภาควิชาฯ
อาคาร อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4)
ชั้น 17
โทรศัพท์ 0-22186970
อีเมล์ patcharee.k@chula.ac.th
 

รัตนัดดา เคนศรี

 
ข้อมูลการติดต่อ
ชื่อ-นามสกุล รั ตนัดดา เคนศรี (R attanadda K ensri)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์)
ภาควิชา/หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ห้องทำงาน 17-11 ห้องธุรการภาควิชาฯ
อาคาร อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4)
ชั้น 17
โทรศัพท์ 0-22186970
อีเมล์ rattanadda.k@chula.ac.th

พิชญาภรณ์ แก้วแสงใส

 
ข้อมูลการติดต่อ
ชื่อ-นามสกุล พิชญาภรณ์ แก้วแสงใส (Phitchayapron Kaewsangsai)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
ภาควิชา/หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ห้องทำงาน 17-11 ห้องธุรการภาควิชาฯ
อาคาร อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4)
ชั้น 17
โทรศัพท์ 0-22186959
อีเมล์ grad@cp.eng.chula.ac.th

ชยุต หอมหนัก

 
ข้อมูลการติดต่อ
ชื่อ-นามสกุล ชยุต หอมหนัก (Chayut Homhnug)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
ภาควิชา/หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ห้องทำงาน 17-11 ห้องธุรการภาควิชาฯ
อาคาร อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4)
ชั้น 17
โทรศัพท์
อีเมล์  Chayut.h@chula.ac.th
 

เตือนใจ เลี้ยงชีพ

 
ข้อมูลการติดต่อ
ชื่อ-นามสกุล เตือนใจ เลี้ยงชีพ (Tueanchai Liangchip)
ตำแหน่ง พนักงานสถานที่
ภาควิชา/หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ห้องทำงาน 17-11 ห้องธุรการภาควิชาฯ
อาคาร อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4)
ชั้น 17
โทรศัพท์ 0-22186954
อีเมล์