ภาควิชามีบุคลากรสายสนับสนุน ปัจจุบัน ดังนี้

วาริสา หอมหนัก

ข้อมูลการติดต่อ
ชื่อ-นามสกุล วาริสา หอมหนัก (Varisa Homhnug)
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
ภาควิชา/หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ห้องทำงาน 17-11 ห้องธุรการภาควิชาฯ
อาคาร อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4)
ชั้น 17
โทรศัพท์ 02-218-6960
อีเมล์ rhn@cp.eng.chula.ac.th

อิศรา สอิ้งทอง

ข้อมูลการติดต่อ
ชื่อ-นามสกุล อิศรา สอิ้งทอง (Isara Sa-ingthong)
ตำแหน่ง ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน
ภาควิชา/หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ห้องทำงาน 18-16
อาคาร อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4)
ชั้น 18
โทรศัพท์ 02-218-6972
อีเมล์ ist@cp.eng.chula.ac.th

สุขุม เพ็งเอียด

ข้อมูลการติดต่อ
ชื่อ-นามสกุล สุขุม เพ็งเอียด (Sukhum Pheng-iad)
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ภาควิชา/หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ห้องทำงาน 18-16
อาคาร อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4)
ชั้น 18
โทรศัพท์ 02-218-6971
อีเมล์ spe@cp.eng.chula.ac.th

พัชราภรณ์ กองเพ็ชร

 
ข้อมูลการติดต่อ
ชื่อ-นามสกุล พัชราภรณ์ กองเพ็ชร (Patcharaporn Kongpetch)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
ภาควิชา/หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ห้องทำงาน 17-11 ห้องธุรการภาควิชาฯ
อาคาร อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4)
ชั้น 17
โทรศัพท์ 02-218-6954
อีเมล์ patcharaporn.k@chula.ac.th

พัชรี ก๋งอุบล

 
ข้อมูลการติดต่อ
ชื่อ-นามสกุล พัชรี ก๋งอุบล (Patcharee Kongubol)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
ภาควิชา/หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ห้องทำงาน 17-11 ห้องธุรการภาควิชาฯ
อาคาร อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4)
ชั้น 17
โทรศัพท์ 02-218-6706
อีเมล์ patcharee.k@chula.ac.th
 

รัตนัดดา เคนศรี

 
ข้อมูลการติดต่อ
ชื่อ-นามสกุล รัตนัดดา เคนศรี (Rattanadda Kensri)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์)
ภาควิชา/หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ห้องทำงาน 17-11 ห้องธุรการภาควิชาฯ
อาคาร อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4)
ชั้น 17
โทรศัพท์ 02-218-6970
อีเมล์ rattanadda.k@chula.ac.th

พิชญาภรณ์ สุขเจริญ

 
ข้อมูลการติดต่อ
ชื่อ-นามสกุล พิชญาภรณ์ สุขเจริญ (Phitchayapron Sukcharoen)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา)
ภาควิชา/หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ห้องทำงาน 17-11 ห้องธุรการภาควิชาฯ
อาคาร อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4)
ชั้น 17
โทรศัพท์ 02-218-6959
อีเมล์ grad@cp.eng.chula.ac.th

ชยุต หอมหนัก

 
ข้อมูลการติดต่อ
ชื่อ-นามสกุล ชยุต หอมหนัก (Chayut Homhnug)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา(ระดับปริญญาตรี)
ภาควิชา/หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ห้องทำงาน 17-11 ห้องธุรการภาควิชาฯ
อาคาร อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4)
ชั้น 17
โทรศัพท์ 02-218-6957
อีเมล์  Chayut.h@chula.ac.th

ปณิตา ผดุงวิทย์

 
ข้อมูลการติดต่อ
ชื่อ-นามสกุล ปณิตา ผดุงวิทย์ (Panita Phadungwit)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
ภาควิชา/หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ห้องทำงาน 17-11 ห้องธุรการภาควิชาฯ
อาคาร อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4)
ชั้น 17
โทรศัพท์ 02-218-6972
อีเมล์  panita@cp.eng.chula.ac.th

พเยาว์ สนทนา

ข้อมูลการติดต่อ
ชื่อ-นามสกุล พเยาว์ สนทนา (Payao Sontana)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลโครงการหลักสูตร Sandbox(พนักงานวิสามัญ)
ภาควิชา/หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ห้องทำงาน 17-11 ห้องธุรการภาควิชาฯ
อาคาร อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4)
ชั้น 17
โทรศัพท์ 02-218-6705
อีเมล์ payao.s@chula.ac.th


รายนามอดีตบุคลากรสายสนับสนุน


ชื่อ-นามสกุล นพวรรณ คงเกษม(Noppawan Kongkasem)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

ชื่อ-นามสกุล เตือนใจ เลี้ยงชีพ (Tueanchai Liangchip)
ตำแหน่ง พนักงานสถานที่

ชื่อ-นามสกุล เจริญ จันทรา (Charoen Chantra)
ตำแหน่ง พนักงานสถานที่

Supinya
ชื่อ-นามสกุล สุภิญญา เลิศอารยะวงศ์(Supinya Leartarrayawong)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Wandee
ชื่อ-นามสกุล วันดี หวังมนตร

Panee
ชื่อ-นามสกุล พาณี มนาปี

Somboon
ชื่อ-นามสกุล สมบูรณ์ เกตุพระนิมิตร

Puang
ชื่อ-นามสกุล พวง เจริญพร


ชื่อ-นามสกุล อรษา แววหง