รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการผู้มีความสามารถด้านวิชาการเพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล (TCAS1 CEDT) ปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการผู้มีความสามารถด้านวิชาการเพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล (TCAS1 CEDT) ปีการศึกษา 2566

 

*กรุณาค้นหาด้วย รหัสบัตรประชาชน 5 ตัวท้าย โดยการกดปุ่ม CTRL+F แล้วกรอกรหัสบัตรประชาชน 5 ตัวท้าย ของท่าน

หมายเหตุ

        ผู้สมัครต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS 66 ของ ทปอ. ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566 (โดยยืนยันสิทธิ์ได้เพียงหลักสูตรเดียว)

       ประกาศรับสมัคร

 

รหัสบัตรประชาชน

170-XXXXX-61291

183-XXXXX-33061

190-XXXXX-61221

186-XXXXX-75831

110-XXXXX-99718

170-XXXXX-34226

110-XXXXX-32657

119-XXXXX-18649

120-XXXXX-87121

110-XXXXX-38495

110-XXXXX-51021

133-XXXXX-27941

110-XXXXX-31664

110-XXXXX-91329

110-XXXXX-41899

110-XXXXX-47403

110-XXXXX-63151

150-XXXXX-20286

110-XXXXX-23291

110-XXXXX-82493

184-XXXXX-39331

180-XXXXX-87655

150-XXXXX-05261

183-XXXXX-30771

112-XXXXX-84885

110-XXXXX-14429

533-XXXXX-01006

120-XXXXX-96661

160-XXXXX-28524

165-XXXXX-74989

110-XXXXX-13426

119-XXXXX-12187

110-XXXXX-59638

110-XXXXX-11152

113-XXXXX-42313

193-XXXXX-63166

119-XXXXX-11059

112-XXXXX-50129

180-XXXXX-43826

131-XXXXX-23659

110-XXXXX-87607

194-XXXXX-25548

190-XXXXX-73594

110-XXXXX-20284

110-XXXXX-33934

110-XXXXX-14247

174-XXXXX-08591

160-XXXXX-06385

157-XXXXX-92578

120-XXXXX-79951

144-XXXXX-85007

110-XXXXX-11453

194-XXXXX-22818

150-XXXXX-68403

110-XXXXX-78503

190-XXXXX-86101

180-XXXXX-61133

194-XXXXX-25396

165-XXXXX-62565

110-XXXXX-55611

134-XXXXX-51486

174-XXXXX-61506

110-XXXXX-56586

110-XXXXX-21794

157-XXXXX-91024

130-XXXXX-36889

190-XXXXX-53580

151-XXXXX-55546

110-XXXXX-05392

153-XXXXX-93119

160-XXXXX-30979

110-XXXXX-57654

152-XXXXX-08022

184-XXXXX-44061

110-XXXXX-05749

110-XXXXX-13542

170-XXXXX-58273

134-XXXXX-29421

174-XXXXX-94398

120-XXXXX-04492

121-XXXXX-06585

113-XXXXX-81308

110-XXXXX-98284

110-XXXXX-55786

113-XXXXX-75171

171-XXXXX-63553

150-XXXXX-80748

110-XXXXX-65860

130-XXXXX-26948

121-XXXXX-44136

110-XXXXX-08181

134-XXXXX-40077

196-XXXXX-81551

110-XXXXX-91993

110-XXXXX-84284

110-XXXXX-66505

110-XXXXX-10750

156-XXXXX-84753

150-XXXXX-80039

110-XXXXX-19111

130-XXXXX-97870

190-XXXXX-10520

171-XXXXX-63251

174-XXXXX-94941

161-XXXXX-64217

110-XXXXX-18419

130-XXXXX-69944

110-XXXXX-62089

181-XXXXX-92642

110-XXXXX-43895

130-XXXXX-82169

137-XXXXX-88659

110-XXXXX-60160

150-XXXXX-32275

154-XXXXX-79028

110-XXXXX-82330

150-XXXXX-77828

110-XXXXX-10141

152-XXXXX-25725

193-XXXXX-33941

110-XXXXX-23658

110-XXXXX-63811

154-XXXXX-78277

110-XXXXX-38341

112-XXXXX-70337

154-XXXXX-84226

185-XXXXX-09619

174-XXXXX-50307

165-XXXXX-58291