ความหมายของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) คือ ศาสตร์ว่าด้วยการออกแบบ จัดสร้าง ลงมือปฏิบัติ และบำรุงรักษาซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบใดๆที่ มีการควบคุมและประมวลผลผ่านคอมพิวเตอร์ โดยครอบคลุมทั้งส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบนั้น ทั้งนี้ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาจพิจารณาได้ว่าเป็นการรวมกันระหว่างศาสตร์ 2 ศาสตร์ นั่นคือ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) และวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical engineering) โดยในการศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นั้น จะมุ่งศึกษาหลักการและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรม ตลอดจนการนำหลักการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ไขปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวเนื่องกับการออกแบบฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, เครือข่าย และโพรเซส

นิยามโดย Association for Computing Machinery (ACM)

อ้างอิงจาก http://www.acm.org/education/education/curric_vols/CE-Final-Report.pdf หน้า 4

เอกสารแนะนำภาควิชา

ถามวิศวะ : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เพื่อทำความรู้จักกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้มากขึ้น ขอเชิญรับชมคลิปวีดีโอรายการ ถามวิศวะ ตอน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาฯ ซึ่งจะให้ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ตลอดจนบรรยากาศการเรียนในภาควิชาอีกด้วย

ขอขอบคุณ  ผู้จัดทำคลิปวีดีโอ ถามวิศวะ มา ณ โอกาสนี้