ขั้นตอนการลงทะเบียนขอเข้าใช้ห้องปฎิบัติการและพื้นที่อื่นๆในระบบสแกนลายนิ้วมือ
และ ดาวน์โหลดเอกสาร


ขั้นตอนการนัดหมายลงทะเบียนและขั้นตอนการสแกนลายนิ้วมืและขั้นตอนสแกนลายนิ้วมือ >>>>> ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มนัดหมายออนไลน์ >>>>> กรอกข้อมูลเพื่อนัดหมายออนไลน์
แบบฟอร์มขอการใช้ห้องปฎิบัติการและพื้นที่อื่นๆในระบบสแกนลายนิ้วมือ *** (สำหรับนิสิต) >>>(ไฟล์ .doc | ไฟล์ .pdf)

แบบฟอร์มขอการใช้ห้องปฎิบัติการและพื้นที่อื่นๆในระบบสแกนลายนิ้วมือ *** (สำหรับนักวิจัย/ผู้ช่วยวิจัย/อื่นๆ) >>>(ไฟล์ .doc | ไฟล์ .pdf)


*****ฟอร์มที่อัพโหลดในระบบ สามารถใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้
*****หมายเหตุ จะต้องกรอกแบบฟอร์มและอัพโหลดเอกสารที่สมบูรณ์ครบถ้วนเท่านั้น จึงจะสามารถเพิ่มข้อมูลลายนิ้วมือเข้าไปในระบบได้

***** กรณีมาติดต่อวันเสาร์-วันอาทิตย์ สำหรับนิสิตภาคนอกเวลา นิสิตสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ ช่วงเวลา 8:00-17:00 (หากต้องการทำทันที นิสิตกรอกข้อมูลครบถ้วนและอัพเอกสารที่สมบูรณ์เรียบร้อย และทางเจ้าหน้าที่ห้องธุรการทำการตรวจสอบสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว สามารถทำได้ทันทีค่ะ(*** หมายเหตุวันที่ทำรายการนัดหมายให้ระบุ วัน เวลา ณ ที่ทำระบบสแกนลายนิ้วมือ))

หากมีข้อสงสัยและต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ คุณรัตนัดดา 022186970 / rattanadda@cp.eng.chula.ac.th
หรือติดต่อ เจ้าหน้าที่ห้องธุรการที่อยู่เวร(สำหรับนิสิตภาคนอกเวลา) ได้ค่ะ