หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 

ชื่อปริญญา: วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) / วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

รหัสหลักสูตร: 521100

ระยะเวลาการศึกษา: 3 ปี หรือ 5 ปี

ปีที่ออกหลักสูตร: พ.ศ.2561 (หลักสูตรปรับปรุง)

ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร: พ.ศ.2561

 

เนื้อหาการสอน

หลักสูตรนี้ มุ่งผลิตบุคลากรที่มีความรู้ขั้นสูงทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ไปพัฒนาประเทศ และเพื่อส่งเสริมงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นหลักสูตรปริญญาเอกทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรแรกในประเทศไทย

 

การเข้าศึกษา

หลักสูตรมีแผนการเรียนทั้งหมด 4 รูปแบบดังแสดงในตารางต่อไปนี้

แผนการเรียน 1.1

 

ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว

รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา โท

แผนการเรียน 1.2

 

ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว

รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ตรี

แผนการเรียน 2.1

 

ทำวิทยานิพนธ์ และ ศึกษาวิชาเพิ่มเติม

รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา โท

แผนการเรียน  2.2

 

ทำวิทยานิพนธ์ และ ศึกษาวิชาเพิ่มเติม

รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ตรี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาดังต่อไปนี้
  1. สำหรับแผนการเรียน 1.2 และ 2.2 (รับผู้จบปริญญาตรี)  ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2  ขึ้นไปหรือ  มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า  3.25  จากระบบ  4  แต้ม
  2. สำหรับแผนการเรียน 1.1 และ 2.1 (รับผู้จบปริญญาโท)  ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เป็นไปตามประกาศที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้กำหนดไว้ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบในปีการศึกษานั้น หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้
 3. ได้คะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
การสอบภาษาอังกฤษ คะแนนขั้นต่ำ
TOEFL 450 (PBT)
IELTS 4.0
CU-TEP 45

 

หรือได้รับการยกเว้นคะแนนภาษาอังกฤษตั้งแต่แรกเข้าและก่อนสำเร็จการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ

 1. คะแนนภาษาอังกฤษ ให้ดูประกาศแนบท้ายการสมัครอีกครั้ง โดยจะยึดคะแนนตามเว็บการรับสมัคร
 2. สำหรับผู้ที่ศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย จะต้องแสดงหลักฐานสำเร็จการศึกษาในวันลงทะเบียนแรกเข้า ซึ่งการรับเข้าศึกษาจะมีผลเมื่อผู้สมัครสำเร็จการศึกษาแล้ว
 3. รายละเอียดเพิ่มเติมในการเข้าศึกษาต่อ และการสมัครเข้าเรียน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย www.grad.chula.ac.th

 

ค่าเล่าเรียน

เป็นไปตามประกาศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถตรวจสอบได้โดย คลิกที่นี่

 

โครงสร้างหลักสูตร

แผนการเรียน 1.1 ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี มีจำนวนหน่วยกิตรวม 60 หน่วยกิต ได้แก่

 1. วิชาวิทยานิพนธ์ 60 หน่วยกิต

แผนการเรียน 1.2 ระยะเวลาการศึกษา 5 ปี มีจำนวนหน่วยกิตรวม 72 หน่วยกิต ได้แก่

 1. วิชาวิทยานิพนธ์ 72 หน่วยกิต

แผนการเรียน 2.1 ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี มีจำนวนหน่วยกิตรวม 60 หน่วยกิต ได้แก่

 1. วิชาเลือก 12 หน่วยกิต
 2. วิชาดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต

แผนการเรียน 2.2 ระยะเวลาการศึกษา 5 ปี มีจำนวนหน่วยกิตรวม 72 หน่วยกิต ได้แก่

 1. วิชาเลือก 24 หน่วยกิต
 2. วิชาดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต

 

รายวิชา

รายวิชาบังคับ (ประเมินผลเป็น S/U ไม่นับหน่วยกิต)

 • 2110716    สัมมนา 1  ( Seminar I)   1(1-0-3)
 • 2110717    สัมมนา 2   (Seminar II) 1(1-0-3)
 • 2110718    สัมมนา 3   (Seminar III)  1(1-0-3)
 • 2110719    สัมมนา 4    (Seminar IV)  1(1-0-3)
 • 2110894    สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต (Doctoral Dissertation Seminar)
 • 2110897    การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ต้องสอบให้ผ่านภายใน 4 ภาคการศึกษา

รายวิชาเลือก

 • 2110711      ทฤษฎีการคำนวณ (Theory of Computation)  3(3-0-9)
 • 2110712     การวิเคราะห์อัลกอริทึม (Analysis of Algorithms)   3(3-0-9)
 • 2110713      วิธีการหาค่าเหมาะที่สุด (Optimization Methods)    3(3-0-9)
 • 2110714      ระบบเชิงเลข (Digital Systems)  3(3-0-9)
 • 2110721      การวัดซอฟต์แวร์  (Software Metrics)   3(3-0-9)
 • 2110722     การจัดการโครงการทางซอฟต์แวร์  (Software Project Management) 3(3-0-9)
 • 2110723     การพัฒนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูง (Advanced Software Engineering Development) 3(3-0-9)
 • 2110724     การทดสอบและประกันคุณภาพซอฟต์แวร์  (Software Testing and Quality Assurance)  3(3-0-9)
 • 2110730     คุณภาพซอฟต์แวร์และการจัดการกระบวนการ (Software Quality and Process Management)  3(3-0-9)
 • 2110731      ระบบกระจาย (Distributed Systems)   3(3-0-9)
 • 2110732      การคำนวณเชิงขนาน (Parallel Computing)  3(3-0-9)
 • 2110741      ศาสตร์หุ่นยนต์ (Robotics) 3(3-0-9)
 • 2110742      การคำนวณเชิงวิวัฒน์  (Evolutionary Computation)    3(3-0-9)
 • 2110743      การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) 3(3-0-9)
 • 2110744      การรับรู้ภาพด้วยเครื่อง (Machine Vision)  3(3-0-9)
 • 2110745      วิทยาการเข้ารหัสลับ (Cryptography)  3(3-0-9)
 • 2110751       คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบระบบเชิงเลข (Computer Aided Design in Digital Systems)  3(3-0-9)
 • 2110752      การออกแบบเพื่อการทดสอบ (Design for Testability)  3(3-0-9)
 • 2110753      การออกแบบเชิงอสมวาร  (Asynchronous Design)   3(3-0-9)
 • 2110771       การออกแบบฐานข้อมูลขั้นสูง (Advanced Database Design)   3(3-0-9)
 • 2110772       ระบบฐานข้อมูลหลายมิติ (Multi-Dimensional Database Systems) 3(3-0-9)
 • 2110773       การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining)  3(3-0-9)
 • 2110779       เรื่องขั้นสูงทางคอมพิวเตอร์กราฟิกส์  (Advanced Topics in Computer Graphics) 3(3-0-9)
 • 2110781       หัวข้อพิเศษในระบบกระจาย (Special Topics in Distributed Systems)  3(3-0-9)
 • 2110791       เรื่องขั้นสูงทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์   (Advanced Topics in Software Engineering) 3(3-0-9)
 • 2110792       เรื่องขั้นสูงทางปัญญาประดิษฐ์   (Advanced Topics in Artificial Intelligence)  3(3-0-9)
 • 2110793       เรื่องขั้นสูงทางระบบเชิงเลข (Advanced Topics in Digital Systems)   3(3-0-9)
 • 2110794       เรื่องขั้นสูงทางระบบฐานข้อมูล  (Advanced Topics in Database Systems)   3(3-0-9)
 • 2110795       เรื่องขั้นสูงทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์  (Advanced Topics in Computer Network)  3(3-0-9)

นอกจากนี้ นิสิตสามารถเรียนรายวิชาอื่น ๆ ที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้อง/สอดคล้องกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ/หรือ หัวข้อวิทยานิพนธ์ของนิสิต โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ดุษฎีนิพนธ์

แผนการเรียน 1.1

 • 2110829      ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation) 60 หน่วยกิต

แผนการเรียน 1.2

 • 2110830      ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation) 72 หน่วยกิต

แผนการเรียน 2.1 และ 2.2

 • 2110828      ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation) 48 หน่วยกิต

 

แผนการศึกษา

แผนการเรียน 1.1

รหัสรายวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต   รหัสรายวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
             
  ภาคการศึกษาที่ 1       ภาคการศึกษาที่ 2  
2110716
SEMINAR I
1**
 
2110717
SEMINAR II
1**
  สัมมนา 1       สัมมนา 2  
2110829
DISSERTATION
10
 
2110829
DISSERTATION
10
  ดุษฎีนิพนธ์       ดุษฎีนิพนธ์  
 
รวม
10
   
รวม
10
  ภาคการศึกษาที่ 3       ภาคการศึกษาที่ 4  
2110718
SEMINAR III
1**
 
2110719
SEMINAR IV
1**
  สัมมนา 3       สัมมนา 4  
2110829
DISSERTATION
10
 
2110829
DISSERTATION
10
  ดุษฎีนิพนธ์       ดุษฎีนิพนธ์  
 
รวม
10
   
รวม
10
  ภาคการศึกษาที่ 5       ภาคการศึกษาที่ 6  
2110829
DISSERTATION
10
 
2110829
DISSERTATION
10
  ดุษฎีนิพนธ์       ดุษฎีนิพนธ์  
2110894
DOC DISSERT SEM
0**
 
2110894
DOC DISSERT SEM
0**
  สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต       สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต  
 
รวม
10
   
รวม
10
รวมจำนวนหน่วยกิตทั้งหมดตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
** วิชาต่อไปนี้ ประเมินผลเป็น S/U ไม่นับหน่วยกิต และรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
 • หากลงวิชาสัมมนาครบแล้วและยังไม่สามารถจบการศึกษาได้ นิสิตต้องลงทะเบียนวิชา 2110894 DOC DISSERT SEM จำนวน 0 หน่วยกิต ต่อไปในทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะจบการศึกษา
 • หากลงวิชาวิทยานิพนธ์ครบหน่วยกิตตามหลักสูตรแล้วแต่ยังไม่สามารถจบการศึกษา นิสิตต้องลงทะเบียนวิชา 2110828 วิทยานิพนธ์ จำนวน 0 หน่วยกิต ต่อไปในทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะจบการศึกษา
 • นิสิตต้องลงทะเบียนวิชา 2110897 การสอบวัดคุณสมบัติ และสอบให้ผ่าน ภายใน 4 ภาคการศึกษา

 

แผนการเรียน 1.2

รหัสรายวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต   รหัสรายวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
             
  ภาคการศึกษาที่ 1       ภาคการศึกษาที่ 2  
2110716
SEMINAR I
1**
 
2110717
SEMINAR II
1**
  สัมมนา 1       สัมมนา 2  
2110830
DISSERTATION
6
 
2110830
DISSERTATION
6
  ดุษฎีนิพนธ์       ดุษฎีนิพนธ์  
 
รวม
6
   
รวม
6
  ภาคการศึกษาที่ 3       ภาคการศึกษาที่ 4  
2110718
SEMINAR III
1**
 
2110719
SEMINAR IV
1**
  สัมมนา 3       สัมมนา 4  
2110830
DISSERTATION
6
 
2110830
DISSERTATION
6
  ดุษฎีนิพนธ์       ดุษฎีนิพนธ์  
 
รวม
6
   
รวม
6
  ภาคการศึกษาที่ 5       ภาคการศึกษาที่ 6  
2110830
DISSERTATION
8
 
2110830
DISSERTATION
8
  ดุษฎีนิพนธ์       ดุษฎีนิพนธ์  
2110894
DOC DISSERT SEM
0**
 
2110894
DOC DISSERT SEM
0**
  สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต       สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต  
 
รวม
8
   
รวม
8
  ภาคการศึกษาที่ 7       ภาคการศึกษาที่ 8  
2110830
DISSERTATION
8
 
2110830
DISSERTATION
8
  ดุษฎีนิพนธ์       ดุษฎีนิพนธ์  
2110894
DOC DISSERT SEM
0**
 
2110894
DOC DISSERT SEM
0**
  สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต       สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต  
 
รวม
8
   
รวม
8
  ภาคการศึกษาที่ 9       ภาคการศึกษาที่ 10  
2110830
DISSERTATION
8
 
2110830
DISSERTATION
8
  ดุษฎีนิพนธ์       ดุษฎีนิพนธ์  
2110894
DOC DISSERT SEM
0**
 
2110894
DOC DISSERT SEM
0**
  สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต       สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต  
 
รวม
8
   
รวม
8
รวมจำนวนหน่วยกิตทั้งหมดตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
** วิชาต่อไปนี้ ประเมินผลเป็น S/U ไม่นับหน่วยกิต และรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
 • หากลงวิชาสัมมนาครบแล้วและยังไม่สามารถจบการศึกษาได้ นิสิตต้องลงทะเบียนวิชา 2110894 DOC DISSERT SEM จำนวน 0 หน่วยกิต ต่อไปในทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะจบการศึกษา
 • หากลงวิชาวิทยานิพนธ์ครบหน่วยกิตตามหลักสูตรแล้วแต่ยังไม่สามารถจบการศึกษา นิสิตต้องลงทะเบียนวิชา 2110828 วิทยานิพนธ์ จำนวน 0 หน่วยกิต ต่อไปในทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะจบการศึกษา
 • นิสิตต้องลงทะเบียนวิชา 2110897 การสอบวัดคุณสมบัติ และสอบให้ผ่าน ภายใน 4 ภาคการศึกษา

 

แผนการเรียน 2.1

รหัสรายวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต   รหัสรายวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
             
  ภาคการศึกษาที่ 1       ภาคการศึกษาที่ 2  
2110716
SEMINAR I
1**
 
2110717
SEMINAR II
1**
  สัมมนา 1       สัมมนา 2  
2110xxx ELECTIVES 6   2110xxx ELECTIVES 6
  วิชาเลือก       วิชาเลือก  
2110828
DISSERTATION
3
 
2110828
DISSERTATION
3
  ดุษฎีนิพนธ์       ดุษฎีนิพนธ์  
 
รวม
9
   
รวม
9
  ภาคการศึกษาที่ 3       ภาคการศึกษาที่ 4  
2110718
SEMINAR III
1**
 
2110719
SEMINAR IV
1**
  สัมมนา 3       สัมมนา 4  
2110828
DISSERTATION
9
 
2110828
DISSERTATION
9
  ดุษฎีนิพนธ์       ดุษฎีนิพนธ์  
 
รวม
9
   
รวม
9
  ภาคการศึกษาที่ 5       ภาคการศึกษาที่ 6  
2110828
DISSERTATION
12
 
2110828
DISSERTATION
12
  ดุษฎีนิพนธ์       ดุษฎีนิพนธ์  
2110894
DOC DISSERT SEM
0**
 
2110894
DOC DISSERT SEM
0**
  สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต       สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต  
 
รวม
12
   
รวม
12
รวมจำนวนหน่วยกิตทั้งหมดตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
** วิชาต่อไปนี้ ประเมินผลเป็น S/U ไม่นับหน่วยกิต และรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
 • หากลงวิชาสัมมนาครบแล้วและยังไม่สามารถจบการศึกษาได้ นิสิตต้องลงทะเบียนวิชา 2110894 DOC DISSERT SEM จำนวน 0 หน่วยกิต ต่อไปในทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะจบการศึกษา
 • หากลงวิชาวิทยานิพนธ์ครบหน่วยกิตตามหลักสูตรแล้วแต่ยังไม่สามารถจบการศึกษา นิสิตต้องลงทะเบียนวิชา 2110828 วิทยานิพนธ์ จำนวน 0 หน่วยกิต ต่อไปในทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะจบการศึกษา
 • นิสิตต้องลงทะเบียนวิชา 2110897 การสอบวัดคุณสมบัติ และสอบให้ผ่าน ภายใน 4 ภาคการศึกษา

 

แผนการเรียน 2.2

รหัสรายวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต   รหัสรายวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
             
  ภาคการศึกษาที่ 1       ภาคการศึกษาที่ 2  
2110716
SEMINAR I
1**
 
2110717
SEMINAR II
1**
  สัมมนา 1       สัมมนา 2  
2110xxx ELECTIVES 9   2110xxx ELECTIVES 9
  วิชาเลือก       วิชาเลือก  
 
รวม
9
   
รวม
9
  ภาคการศึกษาที่ 3       ภาคการศึกษาที่ 4  
2110718
SEMINAR III
1**
 
2110719
SEMINAR IV
1**
  สัมมนา 3       สัมมนา 4  
2110xxx ELECTIVES 6   2110828 DISSERTATION 9
  วิชาเลือก       ดุษฎีนิพนธ์  
2110828
DISSERTATION
3
       
  ดุษฎีนิพนธ์          
 
รวม
9
   
รวม
9
  ภาคการศึกษาที่ 5       ภาคการศึกษาที่ 6  
2110828
DISSERTATION
6
 
2110828
DISSERTATION
6
  ดุษฎีนิพนธ์       ดุษฎีนิพนธ์  
2110894
DOC DISSERT SEM
0**
 
2110894
DOC DISSERT SEM
0**
  สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต       สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต  
 
รวม
6
   
รวม
6
  ภาคการศึกษาที่ 7       ภาคการศึกษาที่ 8  
2110828
DISSERTATION
6
 
2110828
DISSERTATION
6
  ดุษฎีนิพนธ์       ดุษฎีนิพนธ์  
2110894
DOC DISSERT SEM
0**
 
2110894
DOC DISSERT SEM
0**
  สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต       สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต  
 
รวม
6
   
รวม
6
  ภาคการศึกษาที่ 9       ภาคการศึกษาที่ 10  
2110828
DISSERTATION
6
 
2110828
DISSERTATION
6
  ดุษฎีนิพนธ์       ดุษฎีนิพนธ์  
2110894
DOC DISSERT SEM
0**
 
2110894
DOC DISSERT SEM
0**
  สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต       สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต  
 
รวม
6
   
รวม
6
รวมจำนวนหน่วยกิตทั้งหมดตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
** วิชาต่อไปนี้ ประเมินผลเป็น S/U ไม่นับหน่วยกิต และรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
 • หากลงวิชาสัมมนาครบแล้วและยังไม่สามารถจบการศึกษาได้ นิสิตต้องลงทะเบียนวิชา 2110894 DOC DISSERT SEM
  จำนวน 0 หน่วยกิต ต่อไปในทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะจบการศึกษา
 • หากลงวิชาวิทยานิพนธ์ครบหน่วยกิตตามหลักสูตรแล้วแต่ยังไม่สามารถจบการศึกษา นิสิตต้องลงทะเบียนวิชา 2110828 วิทยานิพนธ์
  จำนวน 0 หน่วยกิต ต่อไปในทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะจบการศึกษา
 • นิสิตต้องลงทะเบียนวิชา 2110897 การสอบวัดคุณสมบัติ และสอบให้ผ่าน ภายใน 4 ภาคการศึกษา

 • *** เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา
 • นิสิตจะต้องเผยแพร่บทความวารสารวิชาการตามเงื่อนไขประกาศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  โดยนิสิตที่เรียนแผน 1.1 และ 1.2 จะต้องเผยแพร่บทความวารสารทางวิชาการอย่างน้อย 2 ฉบับ
 • นิสิตจะต้องเผยแพร่บทความวารสารวิชาการตามเงื่อนไขประกาศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  โดยนิสิตที่เรียนแผน 2.1 และ 2.2 จะต้องเผยแพร่บทความวารสารทางวิชาการอย่างน้อย 1 ฉบับ