ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับนิสิต

แบบฟอร์มจากเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย >>> https://www.grad.chula.ac.th/download1.php

แบบฟอร์มจากเว็บไซต์สำนักทะเบียน >>> https://www.reg.chula.ac.th/th/student/forms/

ขั้นตอนการลงทะเบียนขอเข้าใช้ห้องปฎิบัติการและพื้นที่อื่นๆในระบบสแกนลายนิ้วมือ >>> ไปหน้าขั้นตอนและเอกสารดาวน์โหลดสำหรับระบบสแกนลายนิ้วมือ