หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ชื่อปริญญา: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) / วท.ม. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)

รหัสหลักสูตร: –

ระยะเวลาการศึกษา: 2 ปี

ปีที่ออกหลักสูตร: พ.ศ.2561 (หลักสูตรปรับปรุง)

ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร: พ.ศ.2561

เนื้อหาการสอน

ปัจจุบันอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่ามีศักยภาพในการช่วยพัฒนาองค์กรและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว การพัฒนาบุคลากรที่สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างเป็นระบบ เป็นหัวใจสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมนี้ อีกทั้งแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 ระบุว่าประเทศไทยจะมีผู้มีความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีเป็นจำนวนมาก แต่กลุ่มอาชีพที่เป็นวิศวกรซอฟต์แวร์ (Software Engineer) มีจำนวนเพียง 1.31 เปอร์เซ็นต์ของบุคลากรด้าน ICT ดังนั้นบุคลากรด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ต้องได้รับการพัฒนาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้สามารถแข่งขันได้กับนานาประเทศ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เล็งเห็นในความสำคัญดังกล่าว และเห็นว่าหลักสูตรด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่เน้นด้านกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์อย่างเป็นระบบในอุตสาหกรรม จะช่วยสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพไว้รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ได้ ในฐานะที่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ริเริ่มและรับผิดชอบหลักสูตรสำคัญๆ ทางด้านคอมพิวเตอร์ของประเทศไทยตั้งแต่อดีตเป็นต้นมา และมีบุคลากรที่มีศักยภาพสูง ภาควิชาฯ จึงได้ดำเนินการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ขึ้นตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 เพื่อรองรับความต้องการนี้ของประเทศ อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศชาติได้อีกด้วย รวมทั้งสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชนในการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์

รายวิชาที่เปิดสอนจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งระบบ การทำวิจัย สัมมนา ทฤษฎีพื้นฐาน และวิชาเฉพาะทั้งทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์  อนึ่ง การเรียนการสอน จะใช้ภาษาไทย

สำหรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีดังนี้

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์และบริหารจัดการโครงการซอฟต์แวร์ได้อย่างมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถสร้างงานวิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. วิศวกรซอฟต์แวร์
 2. นักวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์
 3. นักพัฒนาซอฟต์แวร์
 4. นักทดสอบซอฟต์แวร์
 5. นักดูแลและบำรุงรักษาซอฟต์แวร์
 6. ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์
 7. นักวิชาการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 8. นักวิจัยด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์

การเข้าศึกษา

หลักสูตรจะแบ่งออกเป็น 2 แผนการเรียน คือ

 1. แผนการเรียน ก2
  1. ทำวิทยานิพนธ์ และต้องศึกษาวิชาเลือกเพิ่มเติม
  2. เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีในสาขาใดสาขาหนึ่ง ต่อไปนี้
   1. วิศวกรรมศาสตร์
   2. สถิติศาสตร์
   3. วิทยาศาสตร์
   4. เทียบเท่า
 2. แผนการเรียน ข
  1.  ไม่ต้อง ทำวิทยานิพนธ์ แต่ต้องทำโครงงานมหาบัณฑิต และผ่านการสอบประมวลความรู้
  2. เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีในสาขาใดสาขาหนึ่งต่อไปนี้
   1. วิศวกรรมศาสตร์
   2. สถิติศาสตร์
   3. วิทยาศาสตร์
   4. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในสาขาใดสาขาหนึ่งดังต่อไปนี้
    1. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
    2. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
    3. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
    4. อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
   5. บริหารธุรกิจ ในสาขาใดสาขาหนึ่งดังต่อไปนี้
    1. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    2. เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
    3. สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
    4. ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ – การพัฒนาซอฟต์แวร์
   6. หรือสำเร็จระดับปริญญาตรีนอกเหนือจากที่กำหนด แต่ต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์ มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี

หลักสูตรนี้ เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษา ทั้งภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษา ไม่ว่าจะเป็นภาคปกติ หรือภาคนอกเวลาราชการ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

แผน ก2

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาใดสาขาหนึ่งดังต่อไปนี้

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 • สถิติศาสตรบัณฑิต
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต
 • เทียบเท่าหลักสูตรที่กล่าวมา

แผน ข

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาใดสาขาหนึ่งดังต่อไปนี้

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 • สถิติศาสตรบัณฑิต
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต
 • ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ในสาขาใดสาขาหนึ่งต่อไปนี้
  • สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  • สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  • สาขาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
 • บริหารธุรกิจบัณฑิตในสาขาใดสาขาหนึ่งต่อไปนี้
  • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
  • สาขาสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
  • สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ – การพัฒนาซอฟต์แวร์
 • เทียบเท่าหลักสูตรที่กล่าวมา หรือ
 • สำเร็จระดับปริญญาตรีนอกเหนือจากที่กำหนด แต่มีประสบการณ์ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี

นอกจากนี้ ไม่ว่าจะเป็นแผน ก หรือแผน ข จะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

 1. มีคุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้
 2. ได้คะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
การสอบภาษาอังกฤษคะแนนขั้นต่ำ
TOEFL425 (PBT)
113 (CBT)
38 (iBT)
IELTS3.5
CU-TEP38

ในกรณีที่ ได้คะแนน CU-TEP ไม่ถึง 45 คะแนน หรือ TOEFL ไม่ถึง 450 (PBT) คะแนน นั้น จะสำเร็จการศึกษาได้ ต่อเมื่อได้คะแนนการสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP   ตั้งแต่ 45 คะแนน หรือผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษของสถาบันภาษาเพิ่มเติม

หมายเหตุ

 1. คะแนนภาษาอังกฤษ ให้ดูประกาศแนบท้ายการสมัครอีกครั้ง โดยจะยึดคะแนนตามเว็บการรับสมัคร
 2. สำหรับผู้ที่ศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย จะต้องแสดงหลักฐานสำเร็จการศึกษาในวันลงทะเบียนแรกเข้า ซึ่งการรับเข้าศึกษาจะมีผลเมื่อผู้สมัครสำเร็จการศึกษาแล้ว
 3. รายละเอียดเพิ่มเติมในการเข้าศึกษาต่อ และการสมัครเข้าเรียน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย www.grad.chula.ac.th

ค่าเล่าเรียน

เป็นไปตามประกาศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถตรวจสอบได้โดย คลิกที่นี่

อนึ่ง สำหรับนิสิต ที่เข้าศึกษาภาคนอกเวลาราชการ ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ภาควิชา (นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน) ในอัตรา 25,000 บาท/ภาคการศึกษา ด้วย โดยชำระเงินที่ภาควิชา

โครงสร้างหลักสูตร

แผนการเรียน ก2

มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต ประกอบด้วย

 1. วิชาเรียน 24 หน่วยกิต ประกอบด้วย
  1. วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
  2. วิชาบังคับเลือก 12 หน่วยกิต
 2. วิชาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

หมายเหตุ 1 หากลงวิชาวิทยานิพนธ์ครบหน่วยกิตตามหลักสูตรแล้วแต่ยังไม่สามารถจบการศึกษา นิสิตต้องลงทะเบียนวิชา 2110811 วิทยานิพนธ์ จำนวน 0 หน่วยกิต ต่อไปในทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะจบการศึกษา
หมายเหตุ 2 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามประกาศ “การลงทะเบียนและการประเมินผล S/U สำหรับรายวิชาวิทยานิพนธ์” (ดูที่เว็บภาควิชา บัณฑิตศึกษา -> ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ บัณฑิตศึกษา ที่ https://www.cp.eng.chula.ac.th/)


แผนการเรียน ข

มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต ประกอบด้วย

 1. วิชาเรียน 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย
  1. วิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
  2. วิชาบังคับเลือก 12 หน่วยกิต
 2. วิชาโครงงานมหาบัณฑิต 6 หน่วยกิต
 3. วิชาการสอบประมวลความรู้

อนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นแผนการเรียนใด นิสิตต้องเรียนรายวิชาสัมมนาและวิธีวิจัยทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ซึ่งประเมินผลเป็น S/U ไม่นับหน่วยกิต โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

รายวิชา

วิชาบังคับ

ทั้งสองแผนการเรียนต้องเรียนวิชาดังต่อไปนี้

 1. 2110608  สัมมนาและวิธีวิจัยทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์   (Seminar and Research Methods in Software Engineering) 3(3-0-9) ประเมินผลเป็น S/U ไม่นับหน่วยกิต
 2. 2110623  วิศวกรรมความต้องการซอฟต์แวร์ Software Requirements Engineering 3(3-0-9)
 3. 2110634  การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ Software Design and Development 3(3-0-9)
 4. 2110721   การวัดซอฟต์แวร์ Software Metrics 3(3-0-9)
 5. 2110724  การทดสอบและการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ Software Testing and Quality Assurance 3(3-0-9)

เฉพาะแผนการเรียน ข เรียนเพิ่มอีก 2 วิชาดังต่อไปนี้ (สำหรับแผน ก(2) สามารถเรียนวิชาต่อไปนี้เป็นวิชาบังคับเลือกได้)

 1. 2110722 การจัดการโครงการทางซอฟต์แวร์ Software Project Management 3(3-0-9)
 2. 2110725 กระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์และการปรับปรุง Software Engineering Process and Improvement 3(3-0-9)

วิชาบังคับเลือก

เลือกเรียน 4 วิชา ทั้งนี้ รายวิชา จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และกลุ่มวิชาทั่วไป นิสิต ต้องเลือกเรียนในกลุ่มวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์อย่างน้อย 6 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

 • 2110502   การทวนสอบเชิงรูปนัย    (Formal Verification)      3(3-0-9)
 • 2110521   สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์  ( Software Architectures)     3(3-0-9)
 • 2110523   สถาปัตยกรรมโปรแกรมประยุกต์วิสาหกิจ (Enterprise Application Architecture)    3(3-0-9)
 • 2110644   ข้อกำหนดรูปนัยซอฟต์แวร์  (Formal Software Specification)  3(3-0-9)
 • 2110645   ระเบียบวิธีเชิงวิศวกรรมซอฟต์แวร์   ( Software Engineering Methodology)   3(3-0-9)
 • 2110646   การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (User Interface Design)    3(3-0-9)
 • 2110722   การจัดการโครงการทางซอฟต์แวร์ (Software Project Management)  3(3-0-9) สำหรับแผน ก2 
 • 2110723   การพัฒนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูง (Advanced Software Engineering Development)   3(3-0-9)
 • 2110725   กระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์และการปรับปรุง (Software Engineering Process and Improvement)  3(3-0-9) สำหรับแผน ก2
 • 2110726  การจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์ (Software Configuration Management)    3(3-0-9)
 • 2110727  การวิวัฒนาการและการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์    (Software Evolution and Maintenance)  3(3-0-9)
 • 2110728    หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1  (Special Topics in Software Engineering I)  3(3-0-9)
 • 2110729  หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2 (Special Topics in Software Engineering II)    3(3-0-9)
 • 2110730   คุณภาพซอฟต์แวร์และการจัดการกระบวนการ  (Software Quality and Process Management)    3(3-0-9)
 • 2110791   เรื่องขั้นสูงทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์  (Advanced Topics in Software Engineering)   3(3-0-9)

กลุ่มวิชาทั่วไป

สามารถเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ ที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และในระดับบัณฑิตศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

วิชาวิทยานิพนธ์ (สำหรับแผนการเรียน ก2)

 • 2110811 Thesis 12 หน่วยกิต

วิชาโครงงานมหาบัณฑิต (สำหรับแผนการเรียน ข)

 • 2110797 โครงงานเตรียมมหาบัณฑิตทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Pre-Master Project in Software Engineering) 3(0-0-12)
 • 2110798 โครงงานมหาบัณฑิตทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Master Project in Software Engineering) 3(0-0-12)

วิชาการสอบประมวลความรู้ (สำหรับแผนการเรียน ข)

 • 2110896 การสอบประมวลความรู้ Comprehensive Examination

วิชานี้ ประมวลผลเป็น S หรือ U สามารถลงทะเบียนรายวิชานี้ได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ได้สอบผ่านรายวิชาทั้งหมดที่ใช้สอบเป็นต้นไป

แผนการเรียนตามหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 2 สำหรับผู้ที่เข้าเรียนเทอมต้น

รหัสรายวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิต รหัสรายวิชา ชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิต
ปีที่1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
2110623
Software Requirements Engineering
3
2110608
Seminar and Research Methods in Software Engineering
วิศวกรรมความต้องการซอฟต์แวร์ สัมมนาและวิธีวิจัยทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์
2110724
Software Testing and Quality Assurance
3
2110634
Software Design and Development
3
การทดสอบและการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์
2110xxx
ELECTIVES
3
2110721
SOFTWARE METRICS
3
วิชาบังคับเลือก การวัดซอฟต์แวร์
 
 
2110xxx
ELECTIVES
3
  วิชาบังคับเลือก
รวม
9
รวม
9
ปีที่2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่2 ภาคการศึกษาที่ 2
2110xxx
Electives
6
2110811
THESIS
9
วิชาบังคับเลือก วิทยานิพนธ์
2110811
THESIS
3
วิทยานิพนธ์
รวม
9
รวม
9

แผน ข สำหรับผู้ที่เข้าเรียนเทอมต้น

รหัสรายวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิตรหัสรายวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิต
ปีที่1 ภาคการศึกษาที่ 1ปีที่1 ภาคการศึกษาที่ 2
2110623
Software Requirement Engineering
3
2110608
Seminar and Research Methods in Software Engineering
วิศวกรรมความต้องการซอฟต์แวร์สัมมนาและวิธีวิจัยทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์
2110722
Software Project Management
3
2110634
SOFTWARE Design and Development
3
การจัดการโครงการทางซอฟต์แวร์การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์
2110724
Software Testing and Quality Assurance
3
2110721
SOFTWARE METRICS
3
การทดสอบและการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์การวัดซอฟต์แวร์
 
 
 
2110725
Software Engineering Process and Improvement
3
 กระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์และการปรับปรุง
รวม
9
รวม
9
ปีที่2 ภาคการศึกษาที่ 1ปีที่2 ภาคการศึกษาที่ 2
2110797
PRE-Master Project Software Engineering
3
2110798
Master Project Software Engineering
3
โครงงานเตรียมมหาบัณฑิตทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์โครงงานมหาบัณฑิตทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์
2110896
COMPREHENSIVE EXAM
2110xxx
Electives
6
การสอบประมวลความรู้วิชาบังคับเลือก
2110xxx
Electives
6
 
 
 
วิชาบังคับเลือก 
รวม
9
รวม
9

แผน ก แบบ ก 2 สำหรับผู้ที่เข้าเรียนเทอมปลาย

รหัสรายวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิต รหัสรายวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิต
       
 ปีที่1 ภาคการศึกษาที่ 1   ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
2110608
Seminar and Research Methods in Software Engineering
 
2110623
Software Requirements Engineering
3
 สัมมนาและวิธีวิจัยทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์   วิศวกรรมความต้องการซอฟต์แวร์ 
2110634
Software Design and Development
3
 
2110724
Software Testing and Quality Assurance
3
 การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์   การทดสอบและการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ 
2110721
Software Metrics
3
 
2110xxx
ELECTIVES
3
 
 การวัดซอฟต์แวร์   วิชาบังคับเลือก
2110xxxELECTIVES
3
    
 วิชาบังคับเลือก     
 
รวม
9
  
รวม
9
 ปีที่2 ภาคการศึกษาที่ 1   ปีที่2 ภาคการศึกษาที่ 2 
2110xxx
Electives
6
 2110811 THESIS9
 วิชาบังคับเลือก..    วิทยานิพนธ์ 
2110811THESIS
3
    
 วิทยานิพนธ์     
 
รวม
9
  
รวม
9
 

แผน ข สำหรับผู้ที่เข้าเรียนเทอมปลาย

รหัสรายวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต รหัสรายวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
ปีที่1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่1 ภาคการศึกษาที่ 2
2110608
Seminar and Research Methods in Software Engineering
2110623
Software Requirement Engineering
3
สัมมนาและวิธีวิจัยทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรรมความต้องการซอฟต์แวร์
2110634
Software Design and Development
3
2110722
Software Project Management
3
การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ การจัดการโครงการทางซอฟต์แวร์
2110721
Software Metrics
3
2110724
Software Testing and Quality Assurance
3
การวัดซอฟต์แวร์ การทดสอบและการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์
2110725
Software Engineering Process and Improvement
3
 กระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์และการปรับปรุง
รวม
9
รวม
9
ปีที่2 ภาคการศึกษาที่ 1ปีที่2 ภาคการศึกษาที่ 2
2110797
PRE-Master Project Software Engineering
3
2110xxxElectives
6
โครงงานเตรียมมหาบัณฑิตทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิชาบังคับเลือก
2110896
COMPREHENSIVE EXAM
2110798 Master Project Software Engineering
3
การสอบประมวลความรู้โครงงานมหาบัณฑิตทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์
2110xxx
Electives
6
 
 
 
วิชาบังคับเลือก 
รวม
9
รวม
9