หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ชื่อปริญญา: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) / วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
รหัสหลักสูตร: 321100
ระยะเวลาการศึกษา: 2 ปี
ปีที่ออกหลักสูตร: พ.ศ.2558 (หลักสูตรปรับปรุง)
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร: พ.ศ.2558
เนื้อหาการสอน

หลักสูตรนี้ มุ่งผลิตบุคลากรที่มีความรู้ขั้นสูงทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ไปพัฒนาประเทศ และเพื่อส่งเสริมงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยรับผู้สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตจากทุกสาขา

การเข้าศึกษา

หลักสูตรจะแบ่งออกเป็น 2 แผนการเรียน คือ

 1. แผนการเรียน ก1
  เป็นแผนการศึกษาที่ให้ทำวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว โดยเปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (สำเร็จการศึกษา วศ.บ. (คอมพิวเตอร์))
 2. แผนการเรียน ก2
  เป็นแผนการศึกษาที่ต้องทำวิทยานิพนธ์ และต้องศึกษาวิชาเลือกเพิ่มเติม โดยเปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอื่นๆ (สำเร็จการศึกษา วศ.บ.) ซึ่งไม่ใช่สาขาคอมพิวเตอร์

อนึ่ง ผู้สมัครทั้งสองแผนการเรียนจะต้องมีคุณสมบัติตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด และผ่านการสอบคัดเลือกของภาควิชาด้วย
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในการเข้าศึกษาต่อ และการสมัครเข้าเรียน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย www.grad.chula.ac.th

ค่าเล่าเรียน

เป็นไปตามประกาศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถตรวจสอบได้โดย คลิกที่นี่

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรนี้ มีจำนวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด 36 หน่วยกิต ทั้งแผนการเรียน ก(1) และ ก(2) ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละแผนการเรียน มีดังนี้
แผนการเรียน ก1

 1. จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์  36 หน่วยกิต

แผนการเรียน ก2

 1. วิชาบังคับเลือก 6 หน่วยกิต
 2. วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
 3. จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 24 หน่วยกิต

 

รายละเอียดวิชาเรียนในหลักสูตร

วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต

 1. 2110606 วิธีวิจัยทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Research Methods in Computer Engineering) 3(3-0-9)
 2. 2110701 สัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 (Seminar in Computer Engineering I)  1(0-3-1)
 3. 2110702 สัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 (Seminar in Computer Engineering II) 1(0-3-1)

วิชาวิทยานิพนธ์

 • 2110814 Thesis สำหรับแผนการเรียน ก(2) 24 หน่วยกิต
 • 2110816 Thesis สำหรับแผนการเรียน ก(1) 36 หน่วยกิต

รายวิชาบังคับ (ประเมินผล S/U และไม่นับหน่วยกิต)

 • 2110606 วิธีวิจัยทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   (Research Methods in Computer Engineering) 3(3-0-9)
 • 2110701 สัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 (Seminar in Computer Engineering I) 1(0-3-1)
 • 2110702 สัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2  (Seminar in Computer Engineering II) 1(0-3-1)

รายวิชาบังคับเลือก 6 หน่วยกิต

 • 2110711    ทฤษฎีการคำนวณ (Theory of Computation) 3(3-0-9)
 • 2110712    การวิเคราะห์อัลกอริทึม (Analysis of Algorithms) 3(3-0-9)
 • 2110713    วิธีการหาค่าเหมาะที่สุด (Optimization Methods)  3(3-0-9)
 • 2110714    ระบบเชิงเลข (Digital Systems)  3(3-0-9)
 • 2110730    คุณภาพซอฟต์แวร์และการจัดการกระบวนการ (Software Quality and Process Management)   3(3-0-9)
 • 2110793    เรื่องขั้นสูงทางระบบเชิงเลข (Advanced Topics in Digital Systems)3(3-0-9)

หมายเหตุ:   กรณีนิสิตลงทะเบียนเรียนเกิน 6 หน่วยกิต สามารถนับหน่วยกิตเป็นรายวิชาเลือกได้

รายวิชาเลือก

 • 2110522    ยูนิกซ์/ลีนุกซ์สำหรับองค์กร (UNIX/Linux for Enterprise Environment) 3(3-0-9)
 • 2110523    สถาปัตยกรรมโปรแกรมประยุกต์วิสาหกิจ (Enterprise Application Architecture)3(3-0-9)
 • 2110605    โครงสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programs Structure)3(3-0-9)
 • 2110611    การประมวลผลสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ (Information Processing and Computer System)3(3-0-9)
 • 2110612    โปรแกรมระบบ (System Programming) 3(3-0-9)
 • 2110614    ภาษาและการแปลโปรแกรม (Programming Languages and Compilation) 3(3-0-9)
 • 2110621    การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) 3(3-0-9)
 • 2110622    การจัดการข้อมูล (Data Management)3(3-0-9)
 • 2110623    วิศวกรรมความต้องการซอฟต์แวร์ (Software Requirements Engineering)  3(3-0-9)
 • 2110624    วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)  3(3-0-9)
 • 2110629    การจัดการแฟ้มข้อมูล    (File Management)3(3-0-9)
 • 2110631    ระบบปฏิบัติการ    (Operating System) 3(3-0-9)
 • 2110632    หัวข้อขั้นสูงในระบบปฏิบัติการ    (Advanced Topics in Operating Systems) 3(3-0-9)
 • 2110634    การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์   (Software Design and Development) 3(3-0-9)
 • 2110636    การวิเคราะห์และประเมินสมรรถนะ        (Performance Analysis and Evaluation) 3(3-0-9)
 • 2110637    ระบบสารสนเทศขนาดใหญ่    (Large-Scale Information Systems) 3(3-0-9)
 • 2110638    เทคโนโลยีเชิงวัตถุ  (Object-Oriented Technology)  3(3-0-9)
 • 2110639    ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์     (Computer System Security) 3(3-0-9)
 • 2110640    ความมั่นคงของสารสนเทศ     (Information Security) 3(3-0-9)
 • 2110642    วิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ    (Object-Oriented Software Engineering) 3(3-0-9)
 • 2110644    ข้อกำหนดรูปนัยซอฟต์แวร์      (Formal Software Specification) 3(3-0-9)
 • 2110645    ระเบียบวิธีเชิงวิศวกรรมซอฟต์แวร์     (Software Engineering Methodology) 3(3-0-9)
 • 2110646    การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้    (User Interface Design) 3(3-0-9)
 • 2110651    การประมวลภาพลักษณ์ดิจิทัล   (Digital Image Processing) 3(3-0-9)
 • 2110654    ปัญญาประดิษฐ์      (Artificial Intelligence)  3(3-0-9)
 • 2110657    การจำลองทางคอมพิวเตอร์   (Computer Simulation) 3(3-0-9)
 • 2110661    เครือข่ายคอมพิวเตอร์    (Computer Network)    3(3-0-9)
 • 2110663    โครงสร้างพื้นฐานของเครือข่ายทั่วโลก     (Worldwide Network Infrastructure) 3(3-0-9)
 • 2110664    การจัดการเครือข่าย   (Network Management)  3(3-0-9)
 • 2110665    ระบบและมาตรฐานการสื่อสารทางคอมพิวเตอร์  (Computer Communication System and Standards) 3(3-0-9)
 • 2110671    ระบบการจัดการฐานข้อมูล    (Database Management Systems) 3(3-0-9)
 • 2110672    การสร้างตัวแบบข้อมูล      (Data Modeling Techniques)  3(3-0-9)
 • 2110673    การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ (Information Storage and Retrieval)   3(3-0-9)
 • 2110674    การบริหารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Center Management) 3(3-0-9)
 • 2110678    เครือข่ายคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่  (Mobile Computing) 3(3-0-9)
 • 2110681    คอมพิวเตอร์อัลกอริทึม  (Computer Algorithm) 3(3-0-9)
 • 2110682    ระบบควบคุมฝังตัวแบบทันกาล   (Embedded and Real-time Systems) 3(3-0-9)
 • 2110683    การประมวลผลแบบพร้อมกัน    (Concurrent Processing)  3(3-0-9)
 • 2110684    สถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศ  (Information System Architecture)  3(3-0-9)
 • 2110685    การใช้คอมพิวเตอร์ในวิสาหกิจ   (Computer Application in Enterprises) 3(3-0-9)
 • 2110686    ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับวิสาหกิจ  (Enterprise Computing) 3(3-0-9)
 • 2110694    การศึกษาตามกำหนดทางวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์   (Directed Studies in Computer Science)   3(3-0-9)
 • 2110696    เรื่องขั้นสูงทางคอมพิวเตอร์ประยุกต์  (Advanced Topics in Computer Application)  3(3-0-9)
 • 2110697    หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 1   (Special Topics in Computer Science I)   3(3-0-9)
 • 2110698    หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 2     (Special Topics in Computer Science II)  3(3-0-9)
 • 2110721    การวัดซอฟต์แวร์  (Software Metrics)  3(3-0-9)
 • 2110722    การจัดการโครงการทางซอฟต์แวร์  (Software Project Management) 3(3-0-9)
 • 2110723    การพัฒนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูง  (Advanced Software Engineering Development) 3(3-0-9)
 • 2110724    การทดสอบและประกันคุณภาพซอฟต์แวร์  (Software Testing and Quality Assurance)   3(3-0-9)
 • 2110725    กระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์และการปรับปรุง     (Software Engineering Process and Improvement)  3(3-0-9)
 • 2110726    การจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์  (Software Configuration Management)  3(3-0-9)
 • 2110727    วิวัฒนาการและการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์    (Software Evolution and Maintenance) 3(3-0-9)
 • 2110731    ระบบกระจาย   (Distributed Systems)  3(3-0-9)
 • 2110732    การคำนวณเชิงขนาน    (Parallel Computing)  3(3-0-9)
 • 2110741    ศาสตร์หุ่นยนต์  (Robotics)   3(3-0-9)
 • 2110742    การคำนวณเชิงวิวัฒน์   (Evolutionary Computation)  3(3-0-9)
 • 2110743    การเรียนรู้ของเครื่อง   (Machine Learning)    3(3-0-9)
 • 2110744    การรับรู้ภาพด้วยเครื่อง   (Machine Vision)  3(3-0-9)
 • 2110745    วิทยาการเข้ารหัสลับ   (Cryptography)      3(3-0-9)
 • 2110751    คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบระบบเชิงเลข   (Computer Aided Design in Digital Systems)  3(3-0-9)
 • 2110752    การออกแบบเพื่อการทดสอบ     (Design for Testability)      3(3-0-9)
 • 2110753    การออกแบบเชิงอสมการ     (Asynchronous Design)  3(3-0-9)
 • 2110771    การออกแบบฐานข้อมูลขั้นสูง     (Advanced Database Design)      3(3-0-9)
 • 2110772    ระบบฐานข้อมูลหลายมิติ   (Multi-Dimensional Database Systems)    3(3-0-9)
 • 2110773    การทำเหมืองข้อมูล  (Data Mining) 3(3-0-9)
 • 2110779    เรื่องขั้นสูงทางคอมพิวเตอร์กราฟิกส์    (Advanced Topics in Computer Graphics) 3(3-0-9)
 • 2110791    เรื่องขั้นสูงทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์      (Advanced Topics in Software Engineering)   3(3-0-9)
 • 2110792    เรื่องขั้นสูงทางปัญญาประดิษฐ์   (Advanced Topics in Artificial Intelligence) 3(3-0-9)
 • 2110794    เรื่องขั้นสูงทางระบบฐานข้อมูล   (Advanced Topics in Database Systems)  3(3-0-9)
 • 2110795    เรื่องขั้นสูงทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์   (Advanced Topics in Computer Network) 3(3-0-9)
 • 2110781    หัวข้อพิเศษในระบบกระจาย (Special Topics in Distributed Systems)  3(3-0-9)

แผนการเรียนตามหลักสูตร

แผน ก แบบ ก1

รหัสรายวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต   รหัสรายวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
             
  ปีที่1  ภาคการศึกษาที่ 1       ปีที่1  ภาคการศึกษาที่ 2  
2110606
RES METH COMP ENG
3**
 
2110701
SEMINAR COMP ENG I
1**
  วิธีวิจัยทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์       สัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1  
2110816
THESIS
9
 
2110816
THESIS
9
  วิทยานิพนธ์       วิทยานิพนธ์  
 
รวม
9
   
รวม
9
  ปีที่2  ภาคการศึกษาที่ 2       ปีที่2  ภาคการศึกษาที่ 2  
2110702
SEMINAR COMP ENG II
 
2110816
THESIS
9
  สัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2       วิทยานิพนธ์  
2110816
THESIS
9
       
  วิทยานิพนธ์          
 
รวม
9
   
รวม
9

หมายเหตุ: ** ประเมินผลเป็น S/U และไม่นับหน่วยกิตเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

 แผน ก แบบ ก2

รหัสรายวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต   รหัสรายวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
             
  ปีที่1  ภาคการศึกษาที่ 1       ปีที่1  ภาคการศึกษาที่ 2  
2110606
RES METH COMP ENG
    3**
 
2110701
SEMINAR COMP ENG I
1**
  วิธีวิจัยทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์       สัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1  
2110xxx
Require Course
6
 
2110xxx
   Electives
3
  วิชาบังคับเลือก       วิชาเลือก  
 2110xxx  Electives   3  
2110814
THESIS
6
   วิชาเลือก       วิทยานิพนธ์  
 
รวม
9
   
รวม
9
  ปีที่2  ภาคการศึกษาที่ 1       ปีที่2  ภาคการศึกษาที่ 2  
2110702
SEMINAR COMP ENG II
 
2110814
THESIS
9
  สัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2       วิทยานิพนธ์  
2110814
THESIS
9
       
  วิทยานิพนธ์          
 
รวม
9
   
รวม
9
รวมจำนวนหน่วยกิตทั้งหมดตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต (ทุกแผนการเรียน)

หมายเหตุ: ** ประเมินผลเป็น S/U และไม่นับหน่วยกิตเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร