หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ชื่อปริญญา: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) / วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
รหัสหลักสูตร: 321100
ระยะเวลาการศึกษา: 2 ปี
ปีที่ออกหลักสูตร: พ.ศ.2558 (หลักสูตรปรับปรุง)
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร: พ.ศ.2558
เนื้อหาการสอน

หลักสูตรนี้ มุ่งผลิตบุคลากรที่มีความรู้ขั้นสูงทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ไปพัฒนาประเทศ และเพื่อส่งเสริมงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยรับผู้สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตจากทุกสาขา

 

การเข้าศึกษา

หลักสูตรจะแบ่งออกเป็น 2 แผนการเรียน คือ

 1. แผนการเรียน ก1
  เป็นแผนการศึกษาที่ให้ทำวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว โดยเปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (สำเร็จการศึกษา วศ.บ. (คอมพิวเตอร์))
 2. แผนการเรียน ก2
  เป็นแผนการศึกษาที่ต้องทำวิทยานิพนธ์ และต้องศึกษาวิชาเลือกเพิ่มเติม โดยเปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอื่นๆ (สำเร็จการศึกษา วศ.บ.) ซึ่งไม่ใช่สาขาคอมพิวเตอร์

หลักสูตรนี้ เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษา ทั้งภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

แผน ก. แบบ ก (1)

 • สำเร็จปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และ
 • มีคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เป็นไปตามประกาศที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้กำหนดไว้ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบในปีการศึกษานั้น หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้
 • ได้คะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ไม่ต่ำกว่า 45 คะแนน หรือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน (Paper-based) หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.0 (ผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี) หรือได้รับการยกเว้นคะแนนภาษาอังกฤษตั้งแต่แรกเข้าและก่อนสำเร็จการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

แผน ก. แบบ ก (2)

 • สำเร็จปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา และ
 • มีคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เป็นไปตามประกาศที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้กำหนดไว้ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบในปีการศึกษานั้น หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้
 • ได้คะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ไม่ต่ำกว่า 45 คะแนน หรือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน (Paper-based) หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.0 (ผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี) หรือได้รับการยกเว้นคะแนนภาษาอังกฤษตั้งแต่แรกเข้าและก่อนสำเร็จการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

สำหรับผู้ที่ศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย จะต้องแสดงหลักฐานสำเร็จการศึกษาในวันลงทะเบียนแรกเข้า ซึ่งการรับเข้าศึกษาจะมีผลเมื่อผู้สมัครสำเร็จการศึกษาแล้ว

****(หมายเหตุคะแนนภาษาอังกฤษ ควรดูประกาศแนบท้ายสมัครอีกครั้ง โดยจะยึดกับเวบการรับสมัคร)

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในการเข้าศึกษาต่อ และการสมัครเข้าเรียน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย www.grad.chula.ac.th

 

อนึ่ง ผู้สมัครทั้งสองแผนการเรียนจะต้องมีคุณสมบัติตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด และผ่านการสอบคัดเลือกของภาควิชาด้วยสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในการเข้าศึกษาต่อและการสมัครเข้าเรียน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย www.grad.chula.ac.th

ค่าเล่าเรียน

เป็นไปตามประกาศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถตรวจสอบได้โดย คลิกที่นี่

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรนี้ มีจำนวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด 36 หน่วยกิต ทั้งแผนการเรียน ก(1) และ ก(2) ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละแผนการเรียน มีดังนี้
แผนการเรียน ก1

 1. จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์  36 หน่วยกิต

แผนการเรียน ก2

 1. วิชาบังคับเลือก 6 หน่วยกิต
 2. วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
 3. จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 24 หน่วยกิต

 

รายละเอียดวิชาเรียนในหลักสูตร

วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต

 1. 2110606 วิธีวิจัยทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Research Methods in Computer Engineering) 3(3-0-9)
 2. 2110701 สัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 (Seminar in Computer Engineering I)  1(0-3-1)
 3. 2110702 สัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 (Seminar in Computer Engineering II) 1(0-3-1)

วิชาวิทยานิพนธ์

 • 2110814 Thesis สำหรับแผนการเรียน ก(2) 24 หน่วยกิต
 • 2110816 Thesis สำหรับแผนการเรียน ก(1) 36 หน่วยกิต

รายวิชาบังคับ (ประเมินผล S/U และไม่นับหน่วยกิต)

 • 2110606 วิธีวิจัยทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   (Research Methods in Computer Engineering) 3(3-0-9)
 • 2110701 สัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 (Seminar in Computer Engineering I) 1(0-3-1)
 • 2110702 สัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2  (Seminar in Computer Engineering II) 1(0-3-1)

รายวิชาบังคับเลือก 6 หน่วยกิต

 • 2110711    ทฤษฎีการคำนวณ (Theory of Computation) 3(3-0-9)
 • 2110712    การวิเคราะห์อัลกอริทึม (Analysis of Algorithms) 3(3-0-9)
 • 2110713    วิธีการหาค่าเหมาะที่สุด (Optimization Methods)  3(3-0-9)
 • 2110714    ระบบเชิงเลข (Digital Systems)  3(3-0-9)
 • 2110730    คุณภาพซอฟต์แวร์และการจัดการกระบวนการ (Software Quality and Process Management)   3(3-0-9)
 • 2110793    เรื่องขั้นสูงทางระบบเชิงเลข (Advanced Topics in Digital Systems)3(3-0-9)

หมายเหตุ:   กรณีนิสิตลงทะเบียนเรียนเกิน 6 หน่วยกิต สามารถนับหน่วยกิตเป็นรายวิชาเลือกได้

รายวิชาเลือก

 • 2110522    ยูนิกซ์/ลีนุกซ์สำหรับองค์กร (UNIX/Linux for Enterprise Environment) 3(3-0-9)
 • 2110523    สถาปัตยกรรมโปรแกรมประยุกต์วิสาหกิจ (Enterprise Application Architecture)3(3-0-9)
 • 2110605    โครงสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programs Structure)3(3-0-9)
 • 2110611    การประมวลผลสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ (Information Processing and Computer System)3(3-0-9)
 • 2110612    โปรแกรมระบบ (System Programming) 3(3-0-9)
 • 2110614    ภาษาและการแปลโปรแกรม (Programming Languages and Compilation) 3(3-0-9)
 • 2110621    การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) 3(3-0-9)
 • 2110622    การจัดการข้อมูล (Data Management)3(3-0-9)
 • 2110623    วิศวกรรมความต้องการซอฟต์แวร์ (Software Requirements Engineering)  3(3-0-9)
 • 2110624    วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)  3(3-0-9)
 • 2110629    การจัดการแฟ้มข้อมูล    (File Management)3(3-0-9)
 • 2110631    ระบบปฏิบัติการ    (Operating System) 3(3-0-9)
 • 2110632    หัวข้อขั้นสูงในระบบปฏิบัติการ    (Advanced Topics in Operating Systems) 3(3-0-9)
 • 2110634    การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์   (Software Design and Development) 3(3-0-9)
 • 2110636    การวิเคราะห์และประเมินสมรรถนะ        (Performance Analysis and Evaluation) 3(3-0-9)
 • 2110637    ระบบสารสนเทศขนาดใหญ่    (Large-Scale Information Systems) 3(3-0-9)
 • 2110638    เทคโนโลยีเชิงวัตถุ  (Object-Oriented Technology)  3(3-0-9)
 • 2110639    ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์     (Computer System Security) 3(3-0-9)
 • 2110640    ความมั่นคงของสารสนเทศ     (Information Security) 3(3-0-9)
 • 2110642    วิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ    (Object-Oriented Software Engineering) 3(3-0-9)
 • 2110644    ข้อกำหนดรูปนัยซอฟต์แวร์      (Formal Software Specification) 3(3-0-9)
 • 2110645    ระเบียบวิธีเชิงวิศวกรรมซอฟต์แวร์     (Software Engineering Methodology) 3(3-0-9)
 • 2110646    การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้    (User Interface Design) 3(3-0-9)
 • 2110651    การประมวลภาพลักษณ์ดิจิทัล   (Digital Image Processing) 3(3-0-9)
 • 2110654    ปัญญาประดิษฐ์      (Artificial Intelligence)  3(3-0-9)
 • 2110657    การจำลองทางคอมพิวเตอร์   (Computer Simulation) 3(3-0-9)
 • 2110661    เครือข่ายคอมพิวเตอร์    (Computer Network)    3(3-0-9)
 • 2110663    โครงสร้างพื้นฐานของเครือข่ายทั่วโลก     (Worldwide Network Infrastructure) 3(3-0-9)
 • 2110664    การจัดการเครือข่าย   (Network Management)  3(3-0-9)
 • 2110665    ระบบและมาตรฐานการสื่อสารทางคอมพิวเตอร์  (Computer Communication System and Standards) 3(3-0-9)
 • 2110671    ระบบการจัดการฐานข้อมูล    (Database Management Systems) 3(3-0-9)
 • 2110672    การสร้างตัวแบบข้อมูล      (Data Modeling Techniques)  3(3-0-9)
 • 2110673    การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ (Information Storage and Retrieval)   3(3-0-9)
 • 2110674    การบริหารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Center Management) 3(3-0-9)
 • 2110678    เครือข่ายคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่  (Mobile Computing) 3(3-0-9)
 • 2110681    คอมพิวเตอร์อัลกอริทึม  (Computer Algorithm) 3(3-0-9)
 • 2110682    ระบบควบคุมฝังตัวแบบทันกาล   (Embedded and Real-time Systems) 3(3-0-9)
 • 2110683    การประมวลผลแบบพร้อมกัน    (Concurrent Processing)  3(3-0-9)
 • 2110684    สถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศ  (Information System Architecture)  3(3-0-9)
 • 2110685    การใช้คอมพิวเตอร์ในวิสาหกิจ   (Computer Application in Enterprises) 3(3-0-9)
 • 2110686    ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับวิสาหกิจ  (Enterprise Computing) 3(3-0-9)
 • 2110694    การศึกษาตามกำหนดทางวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์   (Directed Studies in Computer Science)   3(3-0-9)
 • 2110696    เรื่องขั้นสูงทางคอมพิวเตอร์ประยุกต์  (Advanced Topics in Computer Application)  3(3-0-9)
 • 2110697    หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 1   (Special Topics in Computer Science I)   3(3-0-9)
 • 2110698    หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 2     (Special Topics in Computer Science II)  3(3-0-9)
 • 2110721    การวัดซอฟต์แวร์  (Software Metrics)  3(3-0-9)
 • 2110722    การจัดการโครงการทางซอฟต์แวร์  (Software Project Management) 3(3-0-9)
 • 2110723    การพัฒนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูง  (Advanced Software Engineering Development) 3(3-0-9)
 • 2110724    การทดสอบและประกันคุณภาพซอฟต์แวร์  (Software Testing and Quality Assurance)   3(3-0-9)
 • 2110725    กระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์และการปรับปรุง     (Software Engineering Process and Improvement)  3(3-0-9)
 • 2110726    การจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์  (Software Configuration Management)  3(3-0-9)
 • 2110727    วิวัฒนาการและการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์    (Software Evolution and Maintenance) 3(3-0-9)
 • 2110731    ระบบกระจาย   (Distributed Systems)  3(3-0-9)
 • 2110732    การคำนวณเชิงขนาน    (Parallel Computing)  3(3-0-9)
 • 2110741    ศาสตร์หุ่นยนต์  (Robotics)   3(3-0-9)
 • 2110742    การคำนวณเชิงวิวัฒน์   (Evolutionary Computation)  3(3-0-9)
 • 2110743    การเรียนรู้ของเครื่อง   (Machine Learning)    3(3-0-9)
 • 2110744    การรับรู้ภาพด้วยเครื่อง   (Machine Vision)  3(3-0-9)
 • 2110745    วิทยาการเข้ารหัสลับ   (Cryptography)      3(3-0-9)
 • 2110751    คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบระบบเชิงเลข   (Computer Aided Design in Digital Systems)  3(3-0-9)
 • 2110752    การออกแบบเพื่อการทดสอบ     (Design for Testability)      3(3-0-9)
 • 2110753    การออกแบบเชิงอสมการ     (Asynchronous Design)  3(3-0-9)
 • 2110771    การออกแบบฐานข้อมูลขั้นสูง     (Advanced Database Design)      3(3-0-9)
 • 2110772    ระบบฐานข้อมูลหลายมิติ   (Multi-Dimensional Database Systems)    3(3-0-9)
 • 2110773    การทำเหมืองข้อมูล  (Data Mining) 3(3-0-9)
 • 2110779    เรื่องขั้นสูงทางคอมพิวเตอร์กราฟิกส์    (Advanced Topics in Computer Graphics) 3(3-0-9)
 • 2110791    เรื่องขั้นสูงทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์      (Advanced Topics in Software Engineering)   3(3-0-9)
 • 2110792    เรื่องขั้นสูงทางปัญญาประดิษฐ์   (Advanced Topics in Artificial Intelligence) 3(3-0-9)
 • 2110794    เรื่องขั้นสูงทางระบบฐานข้อมูล   (Advanced Topics in Database Systems)  3(3-0-9)
 • 2110795    เรื่องขั้นสูงทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์   (Advanced Topics in Computer Network) 3(3-0-9)
 • 2110781    หัวข้อพิเศษในระบบกระจาย (Special Topics in Distributed Systems)  3(3-0-9)

แผนการเรียนตามหลักสูตร

แผน ก แบบ ก1

รหัสรายวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต   รหัสรายวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
             
  ปีที่1  ภาคการศึกษาที่ 1       ปีที่1  ภาคการศึกษาที่ 2  
2110606
RES METH COMP ENG
3**
 
2110701
SEMINAR COMP ENG I
1**
  วิธีวิจัยทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์       สัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1  
2110816
THESIS
9
 
2110816
THESIS
9
  วิทยานิพนธ์       วิทยานิพนธ์  
 
รวม
9
   
รวม
9
  ปีที่2  ภาคการศึกษาที่ 2       ปีที่2  ภาคการศึกษาที่ 2  
2110702
SEMINAR COMP ENG II
 
2110816
THESIS
9
  สัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2       วิทยานิพนธ์  
2110816
THESIS
9
       
  วิทยานิพนธ์          
 
รวม
9
   
รวม
9

หมายเหตุ: ** ประเมินผลเป็น S/U และไม่นับหน่วยกิตเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

 แผน ก แบบ ก2

รหัสรายวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต   รหัสรายวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
             
  ปีที่1  ภาคการศึกษาที่ 1       ปีที่1  ภาคการศึกษาที่ 2  
2110606
RES METH COMP ENG
    3**
 
2110701
SEMINAR COMP ENG I
1**
  วิธีวิจัยทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์       สัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1  
2110xxx
Require Course
6
 
2110xxx
   Electives
3
  วิชาบังคับเลือก       วิชาเลือก  
 2110xxx  Electives   3  
2110814
THESIS
6
   วิชาเลือก       วิทยานิพนธ์  
 
รวม
9
   
รวม
9
  ปีที่2  ภาคการศึกษาที่ 1       ปีที่2  ภาคการศึกษาที่ 2  
2110702
SEMINAR COMP ENG II
 
2110814
THESIS
9
  สัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2       วิทยานิพนธ์  
2110814
THESIS
9
       
  วิทยานิพนธ์          
 
รวม
9
   
รวม
9
รวมจำนวนหน่วยกิตทั้งหมดตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต (ทุกแผนการเรียน)

หมายเหตุ: ** ประเมินผลเป็น S/U และไม่นับหน่วยกิตเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร


******เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา
 • นิสิตจะต้องเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 บทความ