หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ชื่อปริญญา: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) / วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

รหัสหลักสูตร: 321100

ระยะเวลาการศึกษา: 2 ปี

ปีที่ออกหลักสูตร: พ.ศ.2561 (หลักสูตรปรับปรุง)

ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร: พ.ศ.2561

เนื้อหาการสอน

หลักสูตรนี้ มุ่งผลิตบุคลากรที่มีความรู้ขั้นสูงทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ไปพัฒนาประเทศ และเพื่อส่งเสริมงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยรับผู้สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตจากทุกสาขา

การเข้าศึกษา

หลักสูตรจะแบ่งออกเป็น 2 แผนการเรียน คือ

 1. แผนการเรียน ก1
  1. ทำวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว
  2. เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และ มีคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เป็นไปตามประกาศที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้กำหนดไว้ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบในปีการศึกษานั้น หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้
 2. แผนการเรียน ก2
  1. ทำวิทยานิพนธ์ และต้องศึกษาวิชาเลือกเพิ่มเติม
  2. เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรนี้ เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษา ทั้งภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. สำเร็จปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  1. แผนการเรียน ก1 ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เป็นไปตามประกาศที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้กำหนดไว้ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบในปีการศึกษานั้น หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้
  2. แผนการเรียน ก2 เป็นวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาใดก็ได้
 2. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เป็นไปตามประกาศที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้กำหนดไว้ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบในปีการศึกษานั้น หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้
 3. ได้คะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
การสอบภาษาอังกฤษ คะแนนขั้นต่ำ
TOEFL 450 (PBT)
IELTS 4.0
CU-TEP 45

หรือได้รับการยกเว้นคะแนนภาษาอังกฤษตั้งแต่แรกเข้าและก่อนสำเร็จการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ

 1. คะแนนภาษาอังกฤษ ให้ดูประกาศแนบท้ายการสมัครอีกครั้ง โดยจะยึดคะแนนตามเว็บการรับสมัคร
 2. สำหรับผู้ที่ศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย จะต้องแสดงหลักฐานสำเร็จการศึกษาในวันลงทะเบียนแรกเข้า ซึ่งการรับเข้าศึกษาจะมีผลเมื่อผู้สมัครสำเร็จการศึกษาแล้ว
 3. รายละเอียดเพิ่มเติมในการเข้าศึกษาต่อ และการสมัครเข้าเรียน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย www.grad.chula.ac.th

ค่าเล่าเรียน

เป็นไปตามประกาศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถตรวจสอบได้โดย คลิกที่นี่

โครงสร้างหลักสูตร

แผนการเรียน ก1 

มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต ประกอบด้วย วิชาวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

แผนการเรียน ก2

มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต ประกอบด้วย

 1. วิชาเลือก (วิชาเรียน) 12 หน่วยกิต
 2. วิชาวิทยานิพนธ์ 24 หน่วยกิต

อนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นแผนการเรียนใด นิสิตต้องเรียนรายวิชาวิธีวิจัยทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และรายวิชาสัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งประเมินผลเป็น S/U ไม่นับหน่วยกิต โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

รายวิชา

วิชาบังคับ (ประเมินผลเป็น S/U ไม่นับหน่วยกิต)

 • 2110606  วิธีวิจัยทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   (Research Methods in Computer Engineering) 3(3-0-9)
 • 2110701  สัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 (Seminar in Computer Engineering I) 1(0-3-1)
 • 2110702  สัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2  ( Seminar in Computer Engineering II) 1(0-3-1)

วิชาวิทยานิพนธ์

 • 2110816  วิทยานิพนธ์​ (Thesis) 36 หน่วยกิต สำหรับแผน ก 1
 • 2110814  วิทยานิพนธ์ (Thesis) 24 หน่วยกิต สำหรับแผน ก 2

วิชาเลือก

 • 2110522           ยูนิกซ์/ลีนุกซ์สำหรับองค์กร   ( UNIX/Linux for Enterprise Environment)  3(3-0-9)
 • 2110523           สถาปัตยกรรมโปรแกรมประยุกต์วิสาหกิจ   (Enterprise Application Architecture) 3(3-0-9)
 • 2110605           โครงสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์      ( Computer Programs Structure)  3(3-0-9)
 • 2110611           การประมวลผลสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์  ( Information Processing and Computer System)  3(3-0-9)
 • 2110612           โปรแกรมระบบ    (System Programming)  3(3-0-9)
 • 2110614            ภาษาและการแปลโปรแกรม    (Programming Languages and Compilation) 3(3-0-9)
 • 2110621            การวิเคราะห์และออกแบบระบบ     ( System Analysis and Design)  3(3-0-9)
 • 2110622            การจัดการข้อมูล   (Data Management)  3(3-0-9)
 • 2110623            วิศวกรรมความต้องการซอฟต์แวร์      (Software Requirements Engineering) 3(3-0-9)
 • 2110624            วิศวกรรมซอฟต์แวร์  ( Software Engineering)  3(3-0-9)
 • 2110629            การจัดการแฟ้มข้อมูล (File Management)  3(3-0-9)
 • 2110631            ระบบปฏิบัติการ (Operating System)  3(3-0-9)
 • 2110632            หัวข้อขั้นสูงในระบบปฏิบัติการ (Advanced Topics in Operating Systems)   3(3-0-9)
 • 2110634            การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์  (Software Design and Development)  3(3-0-9)
 • 2110636            การวิเคราะห์และประเมินสมรรถนะ (Performance Analysis and Evaluation)  3(3-0-9)
 • 2110637            ระบบสารสนเทศขนาดใหญ่ ( Large-Scale Information Systems) 3(3-0-9)
 • 2110638            เทคโนโลยีเชิงวัตถุ  (Object-Oriented Technology)    3(3-0-9)
 • 2110639            ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์  (Computer System Security)  3(3-0-9)
 • 2110640            ความมั่นคงของสารสนเทศ   ( Information Security)   3(3-0-9)
 • 2110642            วิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ (Object-Oriented Software Engineering)  3(3-0-9)
 • 2110644            ข้อกำหนดรูปนัยซอฟต์แวร์  (Formal Software Specification)  3(3-0-9)
 • 2110645            ระเบียบวิธีเชิงวิศวกรรมซอฟต์แวร์   ( Software Engineering Methodology)  3(3-0-9)
 • 2110646            การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้    (User Interface Design)  3(3-0-9)
 • 2110651            การประมวลภาพลักษณ์ดิจิทัล  (Digital Image Processing)   3(3-0-9)
 • 2110654            ปัญญาประดิษฐ์   ( Artificial Intelligence)  3(3-0-9)
 • 2110657            การจำลองทางคอมพิวเตอร์  (Computer Simulation)  3(3-0-9)
 • 2110661            เครือข่ายคอมพิวเตอร์  (Computer Network)   3(3-0-9)
 • 2110663            โครงสร้างพื้นฐานของเครือข่ายทั่วโลก ( Worldwide Network Infrastructure)  3(3-0-9)
 • 2110664            การจัดการเครือข่าย (Network Management)   (3-0-9)
 • 2110665            ระบบและมาตรฐานการสื่อสารทางคอมพิวเตอร์  (Computer Communication System and Standards)    3(3-0-9)
 • 2110671            ระบบการจัดการฐานข้อมูล   (Database Management Systems)   3(3-0-9)
 • 2110672            การสร้างตัวแบบข้อมูล   (Data Modeling Techniques)  3(3-0-9)
 • 2110673            การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ   (Information Storage and Retrieval)   3(3-0-9)
 • 2110674            การบริหารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology Center Management)    3(3-0-9)
 • 2110678            เครือข่ายคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่  ( Mobile Computing)  3(3-0-9)
 • 2110681            คอมพิวเตอร์อัลกอริทึม  (Computer Algorithm)  3(3-0-9)
 • 2110682            ระบบควบคุมฝังตัวแบบทันกาล (Embedded and Real-time Systems)   3(3-0-9)
 • 2110683            การประมวลผลแบบพร้อมกัน  (Concurrent Processing)  3(3-0-9)
 • 2110684            สถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศ (Information System Architecture)   3(3-0-9)
 • 2110685            การใช้คอมพิวเตอร์ในวิสาหกิจ (Computer Application in Enterprises)  3(3-0-9)
 • 2110686            ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับวิสาหกิจ (Enterprise Computing)  3(3-0-9)
 • 2110694            การศึกษาตามกำหนดทางวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Directed Studies in Computer Science)   3(3-0-9)
 • 2110696            เรื่องขั้นสูงทางคอมพิวเตอร์ประยุกต์      (Advanced Topics in Computer Application)   3(3-0-9)
 • 2110697            หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 1 (Special Topics in Computer Science I)    3(3-0-9)
 • 2110698            หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 2    (Special Topics in Computer Science II)    3(3-0-9)
 • 2110711            ทฤษฎีการคำนวณ(Theory of Computation)     3(3-0-9)
 • 2110712            การวิเคราะห์อัลกอริทึม  (Analysis of Algorithms)    3(3-0-9)
 • 2110713            วิธีการหาค่าเหมาะที่สุด  (Optimization Methods)    3(3-0-9)
 • 2110714            ระบบเชิงเลข (  Digital Systems)      3(3-0-9)
 • 2110721            การวัดซอฟต์แวร์ (Software Metrics)     3(3-0-9)
 • 2110722            การจัดการโครงการทางซอฟต์แวร์ (Software Project Management)  3(3-0-9)
 • 2110723            การพัฒนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูง (Advanced Software Engineering Development)   3(3-0-9)
 • 2110724            การทดสอบและประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ (Software Testing and Quality Assurance)    3(3-0-9)
 • 2110725            กระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์และการปรับปรุง ( Software Engineering Process and Improvement)  3(3-0-9)
 • 2110726            การจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์ ( Software Configuration Management)    3(3-0-9)
 • 2110727            วิวัฒนาการและการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์   (Software Evolution and Maintenance)   3(3-0-9)
 • 2110730            คุณภาพซอฟต์แวร์และการจัดการกระบวนการ   ( Software Quality and Process Management)     3(3-0-9)
 • 2110731            ระบบกระจาย ( Distributed Systems)    3(3-0-9)
 • 2110732            การคำนวณเชิงขนาน (Parallel Computing)    3(3-0-9)
 • 2110741            ศาสตร์หุ่นยนต์   (Robotics) 3(3-0-9)
 • 2110742            การคำนวณเชิงวิวัฒน์ (Evolutionary Computation)  3(3-0-9)
 • 2110743            การเรียนรู้ของเครื่อง  (Machine Learning) 3(3-0-9)
 • 2110744            การรับรู้ภาพด้วยเครื่อง (Machine Vision)  3(3-0-9)
 • 2110745            วิทยาการเข้ารหัสลับ  (Cryptography) 3(3-0-9)
 • 2110751            คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบระบบเชิงเลข (Computer Aided Design in Digital Systems)    3(3-0-9)
 • 2110752            การออกแบบเพื่อการทดสอบ  (Design for Testability)  3(3-0-9)
 • 2110753            การออกแบบเชิงอสมการ   (Asynchronous Design)     3(3-0-9)
 • 2110771            การออกแบบฐานข้อมูลขั้นสูง (Advanced Database Design) 3(3-0-9)
 • 2110772            ระบบฐานข้อมูลหลายมิติ  (Multi-Dimensional Database Systems)   3(3-0-9)
 • 2110773            การทำเหมืองข้อมูล   (Data Mining)   3(3-0-9)
 • 2110779            เรื่องขั้นสูงทางคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ (Advanced Topics in Computer Graphics)    3(3-0-9)
 • 2110781            หัวข้อพิเศษในระบบกระจาย ( Special Topics in Distributed Systems)   3(3-0-9)
 • 2110791            เรื่องขั้นสูงทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์   (Advanced Topics in Software Engineering)  3(3-0-9)
 • 2110792            เรื่องขั้นสูงทางปัญญาประดิษฐ์ (Advanced Topics in Artificial Intelligence)   3(3-0-9)
 • 2110793            เรื่องขั้นสูงทางระบบเชิงเลข   (Advanced Topics in Digital Systems)   3(3-0-9)
 • 2110794            เรื่องขั้นสูงทางระบบฐานข้อมูล (Advanced Topics in Database Systems)   3(3-0-9)
 • 2110795            เรื่องขั้นสูงทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์  (Advanced Topics in Computer Network)   3(3-0-9)

หรือวิชาในหมวดวิชาเลือกอื่นๆ หรือหมวดอื่นๆ ของภาควิชา หรือวิชานอกภาควิชาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการบริหารหลักสูตร

แผนการศึกษา

แผนการเรียน ก1

รหัสรายวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต   รหัสรายวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
             
  ภาคการศึกษาที่ 1       ภาคการศึกษาที่ 2  
2110606
RES METH COMP ENG
3**
 
2110702
SEMINAR COMP ENG II
1**
  วิธีวิจัยทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์       สัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2  
2110701
SEMINAR COMP ENG I
1**
 
2110816
THESIS
9
  สัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1       วิทยานิพนธ์  
2110816
THESIS
9
       
  วิทยานิพนธ์          
 
รวม
9
   
รวม
9
  ภาคการศึกษาที่ 3       ภาคการศึกษาที่ 4  
2110816
THESIS
9
 
2110816
THESIS
9
  วิทยานิพนธ์       วิทยานิพนธ์  
 
รวม
9
   
รวม
9
รวมจำนวนหน่วยกิตทั้งหมดตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
** วิชาต่อไปนี้ ประเมินผลเป็น S/U ไม่นับหน่วยกิต และรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

 • *****หมายเหตุ หากลงวิชาวิทยานิพนธ์ครบหน่วยกิตตามหลักสูตรแล้วแต่ยังไม่สามารถจบการศึกษา นิสิตต้องลงทะเบียนวิชา 2110816 วิทยานิพนธ์
  จำนวน 0 หน่วยกิต ต่อไปในทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะจบการศึกษา

 • ******เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา

  • นิสิตที่เรียนแผน ก1 จะต้องเผยแพร่ผลงานในวารสารทางวิชาการตามประกาศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 บทความ
  • นิสิตที่เรียนแผน ก2 จะต้องเผยแพร่บทความทางวิชาการตามประกาศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 บทความ

  ***ประกาศจากบัณฑิตวิทยาลัยเรื่องการเผยแพร่บทความตีพิมพ์ สามารถตรวจสอบได้โดย คลิกที่นี่**

   

  แผนการเรียน ก2

  รหัสรายวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต   รหัสรายวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
               
    ภาคการศึกษาที่ 1       ภาคการศึกษาที่ 2  
  2110606
  RES METH COMP ENG
  3**
   
  2110702
  SEMINAR COMP ENG II
  1**
    วิธีวิจัยทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์       สัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2  
  2110701
  SEMINAR COMP ENG I
  1**
   
  2110xxx
  ELECTIVES
  3
    สัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1       วิชาเลือก  
  2110xxx
  ELECTIVES
  9
     2110814 THESIS 6
    วิชาเลือก       วิทยานิพนธ์  
   
  รวม
  9
     
  รวม
  9
    ภาคการศึกษาที่ 3       ภาคการศึกษาที่ 4  
  2110814
  THESIS
  9
   
  2110814
  THESIS
  9
    วิทยานิพนธ์       วิทยานิพนธ์  
   
  รวม
  9
     
  รวม
  9
  รวมจำนวนหน่วยกิตทั้งหมดตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
  ** วิชาต่อไปนี้ ประเมินผลเป็น S/U ไม่นับหน่วยกิต และรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

 • ***** หมายเหตุ หากลงวิชาวิทยานิพนธ์ครบหน่วยกิตตามหลักสูตรแล้วแต่ยังไม่สามารถจบการศึกษา นิสิตต้องลงทะเบียนวิชา 2110814 วิทยานิพนธ์
  จำนวน 0 หน่วยกิต ต่อไปในทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะจบการศึกษา