หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ชื่อปริญญา: วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) / วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
รหัสหลักสูตร: 521100
ระยะเวลาการศึกษา: 3 ปี
ปีที่ออกหลักสูตร: พ.ศ.2558(หลักสูตรปรับปรุง)
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร: พ.ศ.2558

เนื้อหาการสอน

หลักสูตรนี้ มุ่งผลิตบุคลากรที่มีความรู้ขั้นสูงทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ไปพัฒนาประเทศ และเพื่อส่งเสริมงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นหลักสูตรปริญญาเอกทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรแรกในประเทศไทย

การเข้าศึกษา

หลักสูตรจะแบ่งออกเป็น 2 แผนการเรียน คือ

 1. แผนการเรียน 2.1  ผู้สมัครต้องจบการศึกษาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) หรือ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) ในสาขาคอมพิวเตอร์ ฟิสิกส์ หรือคณิตศาสตร์
 2. แผนการเรียน 2.2  ผู้สมัครต้องจบการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) เกียรตินิยมอันดับสองขึ้นไป หรือได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 3.25

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

 1. สำหรับผู้สำเร็จปริญญาบัณฑิต (แผนการเรียน 2.2)

1.1  สำเร็จปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2  ขึ้นไปหรือ  มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า  3.25  จากระบบ  4  แต้ม และ

1.2  มีคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เป็นไปตามประกาศที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้กำหนดไว้ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบในปีการศึกษานั้น หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้

1.3 ได้คะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ไม่ต่ำกว่า 45 คะแนน หรือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 450    คะแนน (Paper-based) หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.0 (ผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี) หรือได้รับการยกเว้นคะแนนภาษาอังกฤษตั้งแต่แรกเข้าและก่อนสำเร็จการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 1.   สำหรับผู้สำเร็จปริญญามหาบัณฑิต (แผนการเรียน 2.1)

2.1 สำเร็จปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และ

2.2 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เป็นไปตามประกาศที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้กำหนดไว้ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบในปีการศึกษานั้น หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้

2.3 ได้คะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ไม่ต่ำกว่า 45 คะแนน หรือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน (Paper-based) หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า (4.0) (ผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี)  หรือได้รับการยกเว้นคะแนนภาษาอังกฤษตั้งแต่แรกเข้าและก่อนสำเร็จการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

*** สำหรับผู้ที่ศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย จะต้องแสดงหลักฐานสำเร็จการศึกษาในวันลงทะเบียนแรกเข้า ซึ่งการรับเข้าศึกษาจะมีผลเมื่อผู้สมัครสำเร็จการศึกษาแล้ว โดยได้แต้มเฉลี่ยตามคุณสมบัติที่กำหนด

 

อนึ่ง ผู้สมัครทั้งสองแผนการเรียนจะต้องมีคุณสมบัติตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด และผ่านการสอบคัดเลือกของภาควิชาด้วย   สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในการเข้าศึกษาต่อ และการสมัครเข้าเรียน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย www.grad.chula.ac.th

ค่าเล่าเรียน

เป็นไปตามประกาศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถตรวจสอบได้โดย คลิกที่นี่

โครงสร้างหลักสูตร

แผนการเรียน 2.1 แผนการเรียนนี้ มีจำนวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด 60 หน่วยกิต  ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี ประกอบด้วย

 1. จำนวนหน่วยกิตวิชาเรียน  12 หน่วยกิต
 2. วิชาบังคับเลือก 6 หน่วยกิต
 3. วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
 4. วิชาดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต

แผนการเรียน 2.2  แผนการเรียนนี้ มีจำนวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด 72  หน่วยกิต ระยะเวลาการศึกษา 5 ปี ประกอบด้วย

 1. จำนวนหน่วยกิตวิชาเรียน 24 หน่วยกิต
 2. วิชาบังคับเลือก 6 หน่วยกิต
 3. วิชาเลือก 18 หน่วยกิต
 4. วิชาดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต

รายละเอียดวิชาเรียนในหลักสูตร

รายวิชาบังคับ

 • 2110716    สัมมนา 1  ( Seminar I)   1(1-0-3)
 • 2110717    สัมมนา 2   (Seminar II) 1(1-0-3)
 • 2110718    สัมมนา 3   (Seminar III)  1(1-0-3)
 • 2110719    สัมมนา 4    (Seminar IV)  1(1-0-3)
 • 2110894    สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต (Doctoral Dissertation Seminar)  S/U
 • 2110897    การสอบวัดคุณสมบัติ ( Qualifying Examination)  S/U

รายวิชาบังคับเลือก (ทั้งแบบ 2.1 และแบบ 2.2) 6 หน่วยกิต

 • 2110711    ทฤษฎีการคำนวณ    ( Theory of Computation)  3(3-0-9)
 • 2110712    การวิเคราะห์อัลกอริทึม    (Analysis of Algorithms) 3(3-0-9)
 • 2110713    วิธีการหาค่าเหมาะที่สุด    (Optimization Methods) 3(3-0-9)
 • 2110714    ระบบเชิงเลข (Digital Systems) 3(3-0-9)
 • 2110730    คุณภาพซอฟต์แวร์และการจัดการกระบวนการ   (Software Quality and Process Management) 3(3-0-9)

หมายเหตุ:  หากนิสิตลงทะเบียนเรียนเกิน 6 หน่วยกิต สามารถนับหน่วยกิตเป็นรายวิชาเลือกได้

รายวิชาเลือก
แบบ 2.1  6 หน่วยกิต
แบบ 2.2  18 หน่วยกิต

 • 2110721    การวัดซอฟต์แวร์    (Software Metrics)     3(3-0-9)
 • 2110722    การจัดการโครงการทางซอฟต์แวร์     (Software Project Management)   3(3-0-9)
 • 2110723    การพัฒนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูง  (Advanced Software Engineering Development)   3(3-0-9)
 • 2110724    การทดสอบและประกันคุณภาพซอฟต์แวร์  ( Software Testing and Quality Assurance)  3(3-0-9)
 • 2110731    ระบบกระจาย   (   Distributed Systems)   3(3-0-9)
 • 2110732    การคำนวณเชิงขนาน   (  Parallel Computing)   3(3-0-9)
 • 2110741    ศาสตร์หุ่นยนต์    (Robotics) 3(3-0-9)
 • 2110742    การคำนวณเชิงวิวัฒน์  (Evolutionary Computation)3(3-0-9)
 • 2110743    การเรียนรู้ของเครื่อง   (Machine Learning) 3(3-0-9)
 •  2110744    การรับรู้ภาพด้วยเครื่อง (Machine Vision) 3(3-0-9)
 • 2110745    วิทยาการเข้ารหัสลับ  (Cryptography)  3(3-0-9)
 • 2110751    คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบระบบเชิงเลข (Computer Aided Design in Digital Systems)  3(3-0-9)
 • 2110752    การออกแบบเพื่อการทดสอบ     (Design for Testability)    3(3-0-9)
 • 2110753    การออกแบบเชิงอสมวาร   (Asynchronous Design) 3(3-0-9)
 • 2110771    การออกแบบฐานข้อมูลขั้นสูง   (Advanced Database Design)  3(3-0-9)
 • 2110772    ระบบฐานข้อมูลหลายมิติ   (Multi-Dimensional Database Systems) 3(3-0-9)
 • 2110773    การทำเหมืองข้อมูล      (Data Mining)    3(3-0-9)
 • 2110779    เรื่องขั้นสูงทางคอมพิวเตอร์กราฟิกส์   (Advanced Topics in Computer Graphics)  3(3-0-9)
 • 2110791    เรื่องขั้นสูงทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์    (Advanced Topics in Software Engineering)  3(3-0-9)
 • 2110792    เรื่องขั้นสูงทางปัญญาประดิษฐ์   ( Advanced Topics in Artificial Intelligence)  3(3-0-9)
 • 2110793*   เรื่องขั้นสูงทางระบบเชิงเลข   (Advanced Topics in Digital Systems)  3(3-0-9)
 • 2110794    เรื่องขั้นสูงทางระบบฐานข้อมูล (Advanced Topics in Database Systems) 3(3-0-9)
 • 2110795    เรื่องขั้นสูงทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Advanced Topics in Computer Network) 3(3-0-9)
 • 2110781    หัวข้อพิเศษในระบบกระจาย  (Special Topics in Distributed Systems)  3(3-0-9)

* นิสิตที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหรือวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จะต้องเรียนวิชา 2110793   เรื่องขั้นสูงทางระบบเชิงเลข

นอกจากนี้ นิสิตสามารถเรียนรายวิชาอื่น ๆ ที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้อง/สอดคล้องกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ/หรือ หัวข้อวิทยานิพนธ์ของนิสิต โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

วิทยานิพนธ์ (ทั้งแบบ 2.1 และแบบ 2.2)

2110828    วิทยานิพนธ์    ( Dissertation)     48 หน่วยกิต


 

แผนการศึกษา แบบ 2.1

รหัสรายวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต   รหัสรายวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
             
  ปีที่1  ภาคการศึกษาที่ 1       ปีที่1  ภาคการศึกษาที่ 2  
2110716
สัมมนา 1
1**
 
2110717
สัมมนา 2
1**
  Seminar I       Seminar II  
 2110xxx วิชาบังคับเลือก
3
   2110xxx วิชาบังคับเลือก
3
  Required course       Required Course  
 2110xxx วิชาเลือก
3
   2110xxx วิชาเลือก
3
  Electives       Electives  
2110714
ดุษฎีนิพนธ์
3
   2110828  ดุษฎีนิพนธ์  
  Dissertation        Dissertation  
 
รวม
9
   
รวม
9
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1       ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2  
2110718
สัมมนา 3
1**
 
2110719
สัมมนา 4
1**
   Seminar III       Seminar IV  
2110828
 ดุษฎีนิพนธ์
9
   2110828  ดุษฎีนิพนธ์  9
  Dissertation        Dissertation  
 
รวม
9
   
รวม
9
  ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1       ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2  
2110828
ดุษฎีนิพนธ์
12
 
2110828
ดุษฎีนิพนธ์
12
  Dissertation       Dissertation  
 
รวม
12
   
รวม
12
 

หมายเหตุ: ** ประเมินผลเป็น S/U และไม่นับหน่วยกิตเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

รวมจำนวนหน่วยกิตทั้งหมดตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต

แผนการศึกษา แบบ 2.2

รหัสรายวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต   รหัสรายวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
             
  ปีที่1  ภาคการศึกษาที่ 1       ปีที่1  ภาคการศึกษาที่ 2  
2110716
สัมมนา 1
1**
 
2110717
สัมมนา 2
1**
  Seminar I       Seminar II  
 2110xxx วิชาบังคับเลือก
3
   2110xxx วิชาบังคับเลือก
3
  Required course       Required course  
 2110xxx  วิชาเลือก  6    2110xxx วิชาเลือก
6
   Electives       Electives  
 
รวม
9
   
รวม
9
  ปีที่2  ภาคการศึกษาที่ 1       ปีที่2  ภาคการศึกษาที่ 2  
2110718
สัมมนา 3
1**
 
2110719
สัมมนา 4
  Seminar III       Seminar IV  
2110828
ดุษฎีนิพนธ์
9
 
2110828
ดุษฎีนิพนธ์
9
  Dissertation       Dissertation  
 
รวม
9
   
รวม
9
  ปีที่3  ภาคการศึกษาที่ 1       ปีที่3  ภาคการศึกษาที่ 2  
2110828
ดุษฎีนิพนธ์
6
 
2110828
ดุษฎีนิพนธ์
6
  Dissertation       Dissertation  
 
รวม
6
   
รวม
6
 
ปีที่4  ภาคการศึกษาที่ 1
       ปีที่4  ภาคการศึกษาที่ 2  
 2110828  ดุษฎีนิพนธ์  6    2110828  ดุษฎีนิพนธ์  6
  Dissertation        Dissertation  
  รวม  6    รวม     6
    ปีที่5  ภาคการศึกษาที่ 1         ปีที่5  ภาคการศึกษาที่ 2  
  2110828   ดุษฎีนิพนธ์   6     2110828   ดุษฎีนิพนธ์   6
   Dissertation        Dissertation  
  รวม   6     รวม  6
รวมจำนวนหน่วยกิตทั้งหมดตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

หมายเหตุ

 • หากลงวิชาสัมมนาครบแล้วและยังไม่สามารถจบการศึกษาได้ นิสิตต้องลงทะเบียนวิชา 2110894 DOC DISSERT SEM จำนวน 0 หน่วยกิต
  ต่อไปในทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะจบการศึกษา
 • หากลงวิชาวิทยานิพนธ์ครบหน่วยกิตตามหลักสูตรแล้วแต่ยังไม่สามารถจบการศึกษา นิสิตต้องลงทะเบียนวิชา2110828 วิทยานิพนธ์ จำนวน 0 หน่วยกิต
  ต่อไปในทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะจบการศึกษา
 • นิสิตต้องลงทะเบียนวิชา 2110897 การสอบวัดคุณสมบัติ และสอบให้ผ่าน ภายใน 4 ภาคการศึกษา

 • *** เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา
 • นิสิตจะต้องเผยแพร่บทความวารสารวิชาการตามเงื่อนไขประกาศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  โดยนิสิตจะต้องเผยแพร่บทความวารสารทางวิชาการอย่างน้อย 1 ฉบับ