ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประวัติความเป็นมาสืบเนื่องตั้งแต่ปีพ.ศ.2512 โดยเริ่มดำเนินการในฐานะ หน่วยคอมพิวเตอร์ไซแอนส์ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรคอมพิวเตอร์ไซแอนส์ ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โดยตรง ต่อมาในปี พ.ศ. 2514 ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศาสตร์ อันเป็นหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์ระดับปริญญาหลักสูตรแรกในประเทศไทยเช่นกัน จนกระทั่งเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2518 มหาวิทยาลัยได้ยกฐานะหน่วยคอมพิวเตอร์ไซแอนส์ขึ้นเป็นภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ถือเป็นภาควิชาที่ 9 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมทั้งดำเนินการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นอีกหลักสูตรหนึ่ง แต่ได้ปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรคอมพิวเตอร์ไซแอนส์ตามคำสั่งของมหาวิทยาลัย โดยที่นิสิตในหลักสูตรประกาศนียบัตรคอมพิวเตอร์ไซแอนส์เดิมยังคงศึกษาต่อไปจนถึงสิ้นปีการศีกษา พ.ศ. 2521 ต่อมาในปีพ.ศ. 2525 ได้ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตใหม่ และเปลี่ยนชื่อสาขาเป็นวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ การดำเนินงานของภาควิชาได้รุดหน้ามาโดยลำดับ และได้เปิดหลักสูตรเพิ่มขึ้นอีก 3 หลักสูตร กล่าวคือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในปีพ.ศ.2535 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในปีพ.ศ.2541 และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ในปีพ.ศ.2545

เนื่องด้วยมีผู้สำเร็จการศีกษาจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จำนวนมากได้ไปประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์ เป็นกำลังหลักในการพัฒนาอยู่ทั่วประเทศทั้งในส่วนราชการและเอกชน ดังนั้น เพื่อให้มีศูนย์รวมของศิษย์เก่าและผู้มีความผูกพันต่อภาควิชาฯ ในปีพ.ศ.2525 จึงมีการจัดตั้ง ชมรมศิษย์เก่าคอมพิวเตอร์จุฬา ขึ้นโดยถือเอาวันครบรอบปีที่ 7 ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และโอกาสที่กรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปีอีกด้วย คือวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2525 เป็นวันก่อตั้งชมรม มี รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา เป็นประธานชมรมคนแรก

ชมรมได้ดำเนินการเรื่อยมาเป็นลำดับ จนกระทั่งเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2552 ชมรมศิษย์เก่าคอมพิวเตอร์จุฬา จึงได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็น สมาคมศิษย์เก่าคอมพิวเตอร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University Computer Alumni) มี อ.ดร.ยรรยง เต็งอำนวย เป็นนายกสมาคมคนแรก

 

วัตถุประสงค์สมาคม

  1. เปนศูนยกลางในการสื่อสาร สงเสริมความสัมพันธอันดีและใหความชวยเหลือเกื้อกูลกันในหมูสมาชิก
  2. เปนศูนยกลางในการสื่อสาร และสงเสริมความสัมพันธอันดี ระหวางสมาชิกกับภาควิชา
  3. สนับสนุนและสงเสริมการศึกษา และการวิจัยของภาควิชา และของสมาชิก
  4. สนับสนุน สงเสริม ยกยองและใหกําลังใจแกสมาชิกที่ประกอบคุณงามความดีและทําชื่อเสียงดีเดนในวิชาชีพคอมพิวเตอร
  5. ไมดําเนินกิจกรรมทางการเมือง

 

คณะกรรมการสมาคม

นายสมคิด จิรานันตรัตน์ นายกสมาคม
นายเดชาธร เกิดภาพิพัฒน์ อุปนายก คนที่ 1
ดร.สุรพันธ์ เมฆนาวิน อุปนายก คนที่ 2
ผศ.บุญชัย โสวรรณวณิชกุล กรรมการโดยตำแหน่ง (หัวหน้าภาควิชา) ฝ่ายวิชาการ
นายวโรรส โรจนะ กรรมการและประชาสัมพันธ์
นายพิรุณ จงวรนนท์ กรรมการและนายทะเบียน
นายรณพงศ์ คำนวณทิพย์ กรรมการและปฏิคม
นายอร่าม ตันติโสภณวนิช กรรมการและเหรัญญิก
นายธีรชัย ศุภพันธุ์ภิญโญ กรรมการและเลขานุการ
ดร.อมฤต เหล่ารักพงษ์ กรรมการ ฝ่ายหาทุน
ผศ.ดร.ธนารัตน์ ชลิดาพงศ์ กรรมการ ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
นางสาวรัชนี ทีปประสาน กรรมการ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ กรรมการ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
ผศ.นครทิพย์ พร้อมพูล กรรมการ ผู้ช่วยนายทะเบียน
นายวรวิชญวิทย์ ประเสริฐยิ่ง กรรมการ ผู้ช่วยเลขานุการ

 

สารจากประธานชมรม

จากหนังสือ 30 ปี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาฯ (พ.ศ.2548)

ผมได้ดำรงตำแหน่งประธานชมรมเป็นคนที่สาม นับจาก รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา และ ผศ.กอบกุล เตชะวณิช นับเป็นเกียรติแก่ตัวผมเป็นอย่างมาก ผมได้เปรียบท่านอาจารย์ทั้งสองท่านเพราะขณะนี้เป็นยุคที่ศิษย์เก่ามีจำนวนมากขึ้นอย่างมาก อย่าง ป.ตรี ขยายจาก 20 คนต่อปีในตอนแรก ตอนนี้เป็น 100 คนต่อปี และยังมีหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตเพิ่มเข้ามาอีกมาก จำนวนของศิษย์เก่าจึงเพิ่มขึ้นถึงหลัก 3 พันแล้วโดยประมาณ

ผมใช้คำว่า “ โดยประมาณ” เพราะจริงๆ แล้วเรายังไม่ได้ทำการสำรวจรวบรวมสมาชิกศิษย์เก่าได้อย่างเต็มรูป เนื่องด้วยภาควิชาฯ ของเราครอบคลุมช่วงเวลาอันยาวนานมาถึงสามสิบปี และกว่าสามสิบปี พวกเรามีกิจกรรมทางศาสตร์นี้มานานเสียก่อนการจัดตั้งภาคด้วยซ้ำไป และเราก็ไม่เคยอยู่นิ่งเฉย วิ่งตามศาสตร์มาตลอด ทางหนึ่งคือการเปิดหลักสูตรเพื่อสร้างบุคลากรให้กับประเทศอย่างไม่หยุดยั้ง เราเลยมีศิษย์เก่ามากมายมหาศาลทีเดียว นับไม่หวาดไม่ไหวเลย

ทางชมรมกำลังอยู่ในระหว่างการรวบรวมรายชื่อและข้อมูลของบรรดาศิษย์เก่าทุกรุ่น ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังการตั้งภาควิชา ฯ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นปึกแผ่น เพราะเรามีศิษย์เก่าที่โด่งดังอยู่ในวงการมากมาย อายุอานามของศิษย์เก่ารุ่นแรก ๆ ก็เรียกได้ว่าเริ่มเกษียณกันแล้ว

หลักฐานเกี่ยวกับศิษย์เก่าของภาควิชาฯ นั้น เรียกได้ว่ากระท่อนกระแท่นพอสมควรแต่เชื่อว่าในปีนี้ปีหน้า เราจะสามารถรวบรวมได้ครบถ้วนเป็นที่น่าพอใจ ดังนั้น ใครทราบว่าใครตกหล่นให้แจ้งมาได้ที่ cuca@cp.eng.chula.ac.th หรือเข้าไปดูเว็บของชมรมได้ที่เว็บของภาควิชาฯ ที่ www.cp.eng.chula.ac.th

ตอนนี้ทางชมรมกำลังปรับฐานะขึ้นเป็นสมาคมฯ เพื่อให้สามารถให้บริการสมาชิกได้เป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้น ชมรมจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้ประโยชน์จากการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดในวงการคอมพิวเตอร์และไอทีของบ้านเรา บริการหลักที่หวังจะให้ได้ คือ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสมัครพรรคพวก ทั้งในรุ่นเดียวกันหรือในสาขาอาชีพที่จะเอื้ออำนวยการทำธุรกิจธุรกรรมของบรรดาสมาชิกได้ แต่ทั้งนี้ทางชมรมเคารพในความเป็นส่วนตัวของทุกคน จึงจะได้เก็บงำข้อมูลสมาชิกนี้ไว้ให้มิดชิดปลอดภัย จะเปิดเผยก็ต่อเมื่อได้รับการร้องขอจากสมาชิกเป็นกรณีไปเท่านั้น

บริการอย่างอื่น อาจเป็นบัตรลดราคาร้านอาหาร หรือร้านค้าคอมพิวเตอร์ เป็นอย่างไรแต่คงไม่ เพราะเดี๋ยวนี้บัตรก็เต็มกระเป๋าพวกเรากันไปหมดอยู่แล้ว คงเป็นบริการทางด้านวิชาการ การดูงานไปตามบริษัทหรือหน่วยงานที่หาดูได้ยาก การจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ การฝึกอบรมแก่สมาชิกในราคาอันย่อมเยา และอื่นๆ อีกมาก

ทางชมรมหวังว่าสมาชิกทั้งหลายจะได้มาพบปะกันที่งาน CUCA Night ของภาควิชาฯ ทุกปี หากสามารถลากและจูงสมาชิกที่สันโดษมาได้ ก็จะเป็นการดีอย่างยิ่ง และหากมีการพบปะสังสรรค์ในบรรดาสมาชิกของรุ่นเดียวกัน ถ้าไม่เหลือบ่ากว่าแรงนัก แจ้งให้ทางชมรมทราบได้จะขอบคุณมาก

ในหนังสือเฉลิมฉลอง 30 ปีของภาควิชาฯ เล่มนี้ ชมรมได้พยายามรวบรวมชื่อศิษย์เก่าของรุ่นต่างๆ มาไว้รวม 118 รุ่นด้วยกันในเล่ม (นับถึงปีพ.ศ. 2548 นี้) ซึ่งแน่นอนว่าต้องขาดหายตกหล่นไปไม่น้อย ทางชมรมขอน้อมรบความบกพร่องนี้ในทุกด้าน และขอให้สมาชิกช่วยกันสอดส่องดูว่าใครหลงหูหลงตาหลงรุ่นไปบ้าง ช่วยแจ้งกลับมาด้วยครับ ท้ายนี้ผมในนามของประธานชมรม ขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้อำนวยพรให้สมาชิกทุกท่าน ประสบแต่ความสุขความเจริญในการดำรงชีวิต ในครอบครัว และในหน้าที่การงานได้มีโอกาสช่วยเหลือเกื้อกูลประเทศชาติและสังคมโลกบ้าง ไม่มากก็น้อยครับ

ด้วยความคารวะ

อ.ดร.ยรรยง เต็งอำนวย

ประธานชมรม

Yunyong.T@Chula.ac.th

24 กรกฎาคม 2548 22:22 น.