ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประวัติความเป็นมาสืบเนื่องตั้งแต่ปีพ.ศ.2512 โดยเริ่มดำเนินการในฐานะ หน่วยคอมพิวเตอร์ไซแอนส์ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรคอมพิวเตอร์ไซแอนส์ ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โดยตรง ต่อมาในปี พ.ศ. 2514 ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศาสตร์ อันเป็นหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์ระดับปริญญาหลักสูตรแรกในประเทศไทยเช่นกัน จนกระทั่งเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2518 มหาวิทยาลัยได้ยกฐานะหน่วยคอมพิวเตอร์ไซแอนส์ขึ้นเป็นภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ถือเป็นภาควิชาที่ 9 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมทั้งดำเนินการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นอีกหลักสูตรหนึ่ง แต่ได้ปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรคอมพิวเตอร์ไซแอนส์ตามคำสั่งของมหาวิทยาลัย โดยที่นิสิตในหลักสูตรประกาศนียบัตรคอมพิวเตอร์ไซแอนส์เดิมยังคงศึกษาต่อไปจนถึงสิ้นปีการศีกษา พ.ศ. 2521 ต่อมาในปีพ.ศ. 2525 ได้ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตใหม่ และเปลี่ยนชื่อสาขาเป็นวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ การดำเนินงานของภาควิชาได้รุดหน้ามาโดยลำดับ และได้เปิดหลักสูตรเพิ่มขึ้นอีก 3 หลักสูตร กล่าวคือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในปีพ.ศ.2535 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในปีพ.ศ.2541 และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ในปีพ.ศ.2545

เนื่องด้วยมีผู้สำเร็จการศีกษาจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จำนวนมากได้ไปประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์ เป็นกำลังหลักในการพัฒนาอยู่ทั่วประเทศทั้งในส่วนราชการและเอกชน ดังนั้น เพื่อให้มีศูนย์รวมของศิษย์เก่าและผู้มีความผูกพันต่อภาควิชาฯ ในปีพ.ศ.2525 จึงมีการจัดตั้ง ชมรมศิษย์เก่าคอมพิวเตอร์จุฬา ขึ้นโดยถือเอาวันครบรอบปีที่ 7 ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และโอกาสที่กรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปีอีกด้วย คือวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2525 เป็นวันก่อตั้งชมรม มี รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา เป็นประธานชมรมคนแรก

ชมรมได้ดำเนินการเรื่อยมาเป็นลำดับ จนกระทั่งเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2552 ชมรมศิษย์เก่าคอมพิวเตอร์จุฬา จึงได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็น สมาคมศิษย์เก่าคอมพิวเตอร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University Computer Alumni) มี อ.ดร.ยรรยง เต็งอำนวย เป็นนายกสมาคมคนแรก

 

วัตถุประสงค์สมาคม

  1. เปนศูนยกลางในการสื่อสาร สงเสริมความสัมพันธอันดีและใหความชวยเหลือเกื้อกูลกันในหมูสมาชิก
  2. เปนศูนยกลางในการสื่อสาร และสงเสริมความสัมพันธอันดี ระหวางสมาชิกกับภาควิชา
  3. สนับสนุนและสงเสริมการศึกษา และการวิจัยของภาควิชา และของสมาชิก
  4. สนับสนุน สงเสริม ยกยองและใหกําลังใจแกสมาชิกที่ประกอบคุณงามความดีและทําชื่อเสียงดีเดนในวิชาชีพคอมพิวเตอร
  5. ไมดําเนินกิจกรรมทางการเมือง

 

คณะกรรมการสมาคม

รายชื่อกรรมการสมาคมศิษย์เก่าคอมพิวเตอร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวาระ พ.ศ. 2560 – 2562

No. ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่
1 นายธีรชัย ศุภพันธุ์ภิญโญ นายกสมาคม
2 นายเดชาธร เกิดภาพิพัฒน์ อุปนายก
3 นายภัทราวุธ ซื่อสัตยาศิลป์ อุปนายก
4 ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์ กรรมการ
5 ศ.ดร.ประภาส จงสถิตย์วัฒนา กรรมการ
6 ดร.สุรพันธ์ เมฆนาวิน กรรมการ
7 นายสุทธิพงศ์ กนกากร กรรมการ
8 ผศ.ดร.นัทที นิภานันท์ กรรมการ
9 นายสรวิศ ไพบูลย์รัตนากร กรรมการ
10 นางสาวสมปรารถนา รัทยานนท์ กรรมการ
11 นายกฤษณะ พิพัฒน์อุปถัมภ์ กรรมการ
12 นางวิไลลักษณ์ หาญไชยพิบูลย์กุล กรรมการและปฏิคม
13 รศ.ดร.วิวัฒน์ วัฒนาวุฒิ กรรมการและนายทะเบียน
14 นายทศพล อภิกุลวณิช กรรมการและประชาสัมพันธ์
15 นายอร่าม ตันติโสภณวนิช กรรมการและเหรัญญิก
16 นายวรวิชญวิทย์ ประเสริฐยิ่ง กรรมการและเลขานุการ