ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้จัดเตรียมสภาพแวดล้อมชั้นดีเยี่ยม เพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยและประยุกต์ขั้นพื้นฐานในโลกแห่งเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ งานวิจัยของภาควิชาประกอบด้วยการพัฒนาที่เชื่อมต่อกันภายใต้ศาสตร์แห่งคอมพิวเตอร์ เช่น ซอฟต์แวร์, ระบบสารสนเทศ, ระเบียบวิธีทางการคำนวณ, คณิตศาสตร์สำหรับการคำนวณ, ฮาร์ดแวร์, การจัดองค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์, ข้อมูล, โปรแกรมประยุกต์คอมพิวเตอร์ และศาสตร์ชั้นสูงอื่นอนึ่ง ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการและวิจัยจำนวนมาก ซึ่งมุ่งเน้นความสนใจเฉพาะทางในด้านต่างๆ โดยสอดคล้องกับหัวข้อวิชาที่สนใจ รายนามห้องปฏิบัติการภายใต้ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปรากฎอยู่ด้านล่างต่อไปนี้


  ห้องปฏิบัติการวิจัย เว็บไซต์
ATL : Assistive Technology Laboratory
ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีช่วยเหลือ
CESE : Software Engineering Lab @ Center of Excellence in Software Engineering
ห้องปฎิบัติการวิจัยวิศวกรรมซอฟต์แวร์ แห่ง ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์
CG&A : Computer Graphics Laboratory
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก
DSEL : Digital System Engineering Lab
ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมระบบดิจิทัล
ELITE : Engineering Laboratory in Theoretical Enumerable System
ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมระบบนับได้เชิงทฤษฎี
GAME : Game Laboratory
ห้องปฏิบัติการวิจัยเกม
ISEL : Information System Engineering Lab
ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมระบบสารสนเทศ
ISL : Intelligent System Lab
ห้องปฏิบัติการระบบอัจฉริยะ
ISL2 : Intelligent System Lab 2
ห้องปฏิบัติการระบบอัจฉริยะ 2
MIND : Machine Intelligence and Knowledge Discovery Lab
ห้องปฏิบัติการอัจฉริยภาพเครื่องจักรและการค้นพบความรู้
SLS : Spoken Language Systems Lab
ห้องปฏิบัติการระบบภาษาพูด
 

ATM- Research Group on Applied Computer Engineering Technology for Medicine and Healthcare
กลุ่มวิจัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางวิศวกรรมตอมพิวเตอร์ในทางการแพทย์และสาธารณสุข

 

CUCP Bioinfo Lab
ห้องปฏิบัติการชีวสารสนเทศ

 

SPIN : Spatial Informatics Lab
ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศเชิงพื้นที่

  Data MIND Lab

  CUBIC : CU Big Data and IoT Center of Excellence

  Time Series Mining and Knowledge Discovery Lab

  SVT : System Verification and Testing

PIC : Perceptual Intelligent Computing Lab
  iLab : intelligence Lab
แล็บของฉัน