Update 17-07-2020

 

 

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ บัณฑิตศึกษา

การรักษาสภาพกรณีไม่มีpaperและeng
การลงทะเบียนและการประเมินผล SU สำหรับรายวิชาวิทยานิพนธ์
ข้อบังคับจุฬาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา_2551
แนวทางการพิจารณาอนุมัติการขอลาพักการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน_2550
ประกาศ เรื่อง การสอบประมวลความรู้ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ แผน ข
ประกาศ เรื่อง กำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ข้อบังคับจุฬาฯว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558-ฉบับที่2
ประกาศ เรื่องการขอขยายเวลาการศึกษาเพื่อรอตีพิมพ์ปเอก2559
ข้อบังคับจุฬาฯว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ2561
หลักเกณฑ์การให้ทุนประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ พ.ศ.2561
ประกาศจุฬาฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ พ.ศ.2561
ประกาศภาควิชาฯ ที่ 017.62 เรื่อง การลงทะเบียนวิชา INDIV COM SCI ของหลักสูตร CS
ประกาศภาควิชาฯ ที่018.62 เรื่อง การเพิ่มรายวิชาหมวดเฉพาะทางของหลักสูตร CS (สำหรับนิสิตรหัส 58-60)
ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การศึกษาสำหรับหลักสูตร วศ.ด. แผน 1.1-1.2 และ 2.1-2.2

 

หลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษา

README_rules_for_grad_publication_and_recommendation
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารสำหรับเผยแพร่ผลงานนิสิตโท-เอก 2557
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารสำหรับเผยแพร่ผลงานนิสิตโท-เอก 2561
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารสำหรับเผยแพร่ผลงานนิสิตโท-เอก  2562
แนวทางพิจารณาสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ_วิศว58
การตีพิมพ์ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์หรือผลงานค้นคว้าอิสระ
ประกาศหลักเกณฑ์ทุนสนับสนุนนิสิตระดับปริญญาเอกและโทไปเสนอผลงานวิชาการในประเทศ
หลักเกณฑ์การสนับสนุนนิสิตระดับปริญญาเอกและโทไปเสนอผลงานวิชาการในประเทศ-เพิ่มเติม 2563
หลักเกณฑ์การสนับสนุนนิสิตระดับปริญญาเอกและโทไปเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ-เพิ่มเติม2563
เกณฑ์การประเมินวิทยานิพนธ์ระดับดีมาก

ประกาศเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา

เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต57