ภาพงานCP’s Talk -Grounded Multi-Agent Language Games

January 24, 2020   งานสัมมนา/ประชุมวิชาการ

ภาพงานCP’s Talk — Grounded Multi-Agent Language Games
วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2563
ชั้น 2 ตึก 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย