ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ นิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่าของภาควิชาฯกับรางวัลกับรางวัล NSC 2020

August 10, 2020   ข่าวสาร, ความสำเร็จ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ นิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่าของภาควิชาฯกับรางวัล
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่22 ( NSC 2020 )

รางวัลที่ 1 หมวด 32 BEST 2020 Handwritten Recognition:การรู้จำลายมือเขียน(หัวข้อพิเศษ)
รหัสโครงการ 22p32c0225 ชื่อโครงการ การรู้จำลายมือเขียนโดยใช้คอนโวลูชันนอล นิวรอลเน็ตเวิร์ค แยกตามองค์ประกอบคำภาษาไทย
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ธนารัตน์ ชลิดาพงศ์
หัวหน้าโครงการและผู้พัฒนาคนที่ 1 นายอรรถวิท ไชยโรจน์ (นิสิตชั้นปีที่ 1 หลักสูตร วศม)
ผู้พัฒนาคนที่ 2 นายปัญญาวุธ ศรีอิสรานุสรณ์ (ศิษย์เก่า)
ผู้พัฒนาคนที่ 3 นายภควัตร หวังเกรียงไกร (ศิษย์เก่า)
รางวัลที่ 3 หมวดที่ 31 โปรแกรมถามตอบจากคลังข้อมูลวิกิพีเดียภาษาไทย: Question answering program from Thai Wikipedia (หัวข้อพิเศษ)
รหัสโครงการ 22p31c0206 ชื่อโครงการ ถามตอบคำถามภาษาไทยโดยการใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.พีรพล เวทีกูล
หัวหน้าโครงการและผู้พัฒนาคนที่ 1 นายธีริทธิ์ ลาภชัยเจริญกิจ (นิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตร CS)
CR: >>>>> https://www.facebook.com/groups/NSCThailand/

ข้อมูลการจัดการแข่งขัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ (02) 564-70000 ต่อ 77009 (วันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 – 16.30 น.) หรือ email: methinee.sir@nstda.or.th