กิจกรรมงานศูนย์ AI

August 10, 2022   งานสัมมนา/ประชุมวิชาการ/กิจกรรม

กิจกรรมงานศูนย์ AI


วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 -14.00 น. ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่องานวิศวกรรม (AI Engineering Center)
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดประชุมโครงการ AI Clinic #1: Image Processing and Computer Visionและได้ทำการเชิญ คณาจารย์และนักวิจัย ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับ การประมวลผลภาพและคอมพิวเตอร์วิชัน มาพบกับผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ของภาควิชาฯ และคณะฯ เพื่อสอบถามหรือปรึกษาปัญหาต่างๆ รวมถึงหารือถึงแนวทางในความร่วมมือในโครงการต่าง ๆ ต่อไป
ณ ห้อง Sky Café ชั้น 19 ตึก 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย