วิศวฯ จุฬาฯ ทำความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับธนาคารกรุงไทย ผลิตคนดิจิทัล เข้าภาคการเงินการธนาคาร

May 26, 2023   ความสำเร็จ

วิศวฯ จุฬาฯ ทำความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับธนาคารกรุงไทย
ผลิตคนดิจิทัล เข้าภาคการเงินการธนาคาร

      วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ลงนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับธนาคารกรุงไทย เพื่อร่วมกันผลิตวิศวกรคอมพิวเตอร์ภายใต้หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล (Computer Engineering & Digital Technology: CEDT) เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยี รวมถึงภาคการเงินการธนาคาร โดยองค์กรความร่วมมือจะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาหลักสูตรอย่างใกล้ชิด รวมถึงการฝึกงานในทุกช่วงชั้นปี

      ในการลงนามครั้งนี้ ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ธนาคารกรุงไทยให้ความสำคัญแก่หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งสามารถผลิตบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน มีความต้องการกำลังคนด้านดิจิทัลจำนวนมากที่ก้าวทันกับเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะสามารถผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงตามความต้องการของประเทศจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      โดยการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ ดร.ศุภวัฒน์ วัฒน์ธนปติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล ธนาคารกรุงไทย ได้กล่าวว่ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมลงนามความร่วมมือนี้ เนื่องจากในปัจจุบันภาคการเงินการธนาคารยังขาดแคลนบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจำนวนมาก โดยมั่นใจว่าหลักสูตรนี้จะสามารถผลิตบัณฑิตคุณภาพสูงจำนวนมากและสามารถก้าวทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปได้อย่างรวดเร็ว โดยบัณฑิตเหล่านี้จะเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญต่อการเติบโตขององค์กรในภาคการเงินการธนาคารที่ต้องขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีต่อไป


สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์: https://www.cp.eng.chula.ac.th/cedt
facebook: www.facebook.com/cedtengchula