จุฬาฯ จับมือเพิ่มกับอีก 2 บริษัทชั้นนำด้าน Cyber Security ร่วมพัฒนานิสิตวิศวฯ คอมฯ หลักสูตร CEDT

May 26, 2023   ความสำเร็จ

จุฬาฯ จับมือเพิ่มกับอีก 2 บริษัทชั้นนำด้าน Cyber Security
ร่วมพัฒนานิสิตวิศวฯ คอมฯ หลักสูตร CEDT

     เมื่อวันพฤหัสที่ 25 พฤษภาคม 2566 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ บริษัท ACIS Professional Center จำกัด และ บริษัท Cybertron จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีต่อความร่วมมือในการผลิตบุคลากรด้านดิจิทัลให้กับประเทศในครั้งนี้ โดยนิสิตในหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล (Computer Engineering and Digital Technology: CEDT) จะได้สิทธิ์เข้ารับการฝึกงานกับบริษัททั้งสองด้วย ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป

     คุณปริญญา หอมเอนก ประธานกรรมการบริหาร ACIS Professional Center และผู้บริหารบริษัท Cybertron จำกัด กล่าวว่ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทได้ทำความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภายใต้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล (Computer Engineering & Digital Technology: CEDT) ในครั้งนี้ ซึ่งมั่นใจว่าจะเป็นหลักสูตรที่สามารถผลิตบุคลากรคุณภาพมาเป็นกำลังสำคัญ ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของไทยต่อไป โดยเฉพาะทางด้าน cyber security ที่มีความสำคัญอย่างมากในโลกธุรกิจในปัจจุบัน

     บริษัท ACIS Professional Center จำกัด มีความเชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการทั้งในด้านธุรกิจและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กร และสร้างความความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้บริการทั้งในและนอกองค์กร โดยทีมงานของ ACIS ได้ศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่องและได้รับประกาศนียบัตรเพื่อรับรองความรู้ความสามารถจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และจัดฝึกอบรมหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานสากลที่หลากหลาย เพื่อให้ลูกค้าคนไทยและประเทศเพื่อนบ้านสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ในระดับสากลได้อย่างง่ายดาย

     บริษัท Cybertron จำกัด ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้บริการศูนย์ปฏิบัติการด้านความปลอดภัยที่ทันสมัย ตรวจจับและตอบสนองต่อภัยคุกคามอย่างทันท่วงที และลดผลกระทบต่อธุรกิจของลูกค้าให้เหลือน้อยที่สุด และนำมาตรฐานและกรอบการทำงานที่เป็นที่ยอมรับมาใช้ในบริการ เตรียมความพร้อมให้แก่ลูกค้าเพื่อรองรับการโจมตีทางไซเบอร์ในทุกรูปแบบ ลดผลกระทบและสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจ ด้วยแพลตฟอร์มการพัฒนาความสามารถด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ที่ครอบคลุมทุกมิติของมุมมองด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ และควบคุมคุณภาพโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่มีประสบการณ์ ซึ่งได้รับการรับรองอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล


สามารถติดตามรายละเอียดของหลักสูตร CEDT เพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์: https://www.cp.eng.chula.ac.th/cedt
facebook: https://www.facebook.com/cedtengchula/