ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัล ในงาน NSC2016 ครั้งที่ 18

March 18, 2016   ความสำเร็จ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัล
  ในงาน NSC2016 ครั้งที่ 18
วันที่ 17 มีนาคม 2559
S__4399151

โครงการ:เกมพัซเซิลที่มีระบบวางแผนการกระทำล่วงหน้าบนสมาร์ทโฟน
ผู้พัฒนา : นายคามิน กลยุทธสกุล , นายเจษฎา ตรีรุ่งกิจ , นายปริเมธ วงศ์สัตยนนท์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร. วิษณุ โคตรจรัส

S__31653906

โครงการ:ระบบไอโอทีอัจฉริยะ
ผู้พัฒนา : นายธีรนัย ก่อมงคลกูล , นายอานนท์ จิรกิตตยากร , นายวิสิฎฐ์ วงศ์ชัยอนุกูล
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.พีรพล เวทีกูล

S__31653910

โครงการ: ข้อความเอย เจ้าอ่านว่าอย่างไรระบุตำแหน่งและรู้จำข้อความบนภาพถ่ายทั่วไป
ผู้พัฒนา : นายธนานพ กอบชัยสวัสดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา :ผศ.ดร.ธนารัตน์ ชลิดาพงศ์

S__31653908.jpg

โครงการ: โปรแกรมประยุกต์สนับสนุนผู้เข้าใช้บริการโรงพยาบาลโดยระบบนำทางภายในอาคาร
ผู้พัฒนา : นายธีรภัทร์ วงศ์สุธีรา
อาจารย์ที่ปรึกษา :รศ.ดร กุลธิดา โรจน์วิบูลย์ชัย

S__31653912.jpg