การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (2017)

March 23, 2017   ความสำเร็จ

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (2017)

รางวัลที่ 1
หัวข้อพิเศษ: BEST 2017 : การแข่งขันสุดยอดการหาตำแหน่งและรู้จำข้อความในภาพถ่าย (Text Localization and Recognition Contest)
ชื่อโครงงาน: ระบบรู้จำหมายเลขนักวิ่งจากภาพถ่าย โดยใช้คอนโวลูชันนอล นิวรอลเน็ตเวิร์ค
นิสิต: นายธนานพ กอบชัยสวัสดิ์
อ.ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.ธนารัตน์ ชลิดาพงศ์

รางวัลที่ 2
ระดับนิสิต นักศึกษา: โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ
ชื่อโครงงาน: HitAlert: ระบบแจ้งเตือนการชนสาหรับผู้พิการทางสายตา
นิสิต: นายธนวิชญ์ ประสงค์พงษ์ชัย
นายภัทรเศก จิรบวรวิสุทธิ์
นายณัฐนัย อมรเทวภัทร
อ.ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.โปรดปราน บุณยพุกกณะ
ผศ.ดร.ธนารัตน์ ชลิดาพงศ์

รางวัลชมเชย
หัวข้อพิเศษ: การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application)
ชื่อโครงงาน: การพัฒนาโปรแกรมสำหรับการอ่านภาพถ่ายนิพจน์ทางคณิตศาสตร์เป็นเสียงพูดภาษาไทย
นิสิต: นายณัฐภัทร บุญประคอง
นางสาวพัชริดา พัดพาดี
นางสาวมินตรา นานคงแนบ
อ.ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.โปรดปราน บุณยพุกกณะ
ผศ.ดร.ธนารัตน์ ชลิดาพงศ์