ภาพกิจกรรม CP’s Talk ครั้งที่ 1

July 17, 2017   ความสำเร็จ

ภาพกิจกรรม CP’s Talk ครั้งที่ 1

วัน ศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2560
เวลา 11.30-15.00 น.
เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 11.30 น.
ณ อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 100 ปี ชั้น 2 ห้อง 215

ผู้บรรยาย 1. อ.ดร.เอกพล ช่วงสุขวนิช เรื่อง ทิศทางและแอปพลิเคชันของการวิจัย Deep learning
2. อ.ดร.พิชญะ สิทธีอมร เรื่อง ทิศทางและแอปพลิเคชันของการวิจัยด้าน 3D printing