ภาพกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิต ระดับปริญญาบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

September 11, 2017   กิจกรรมนิสิต

ภาพกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิต ระดับปริญญาบัณฑิต ชั้นปีที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2560
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันเสาร์ ที่ 2 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเจริญวิศวกรรม(ตึก4)