ภาพกิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศนิสิตบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

September 11, 2017   กิจกรรมนิสิต

งานปัจฉิมนิเทศนิสิตบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วัน ศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2560
ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึก 4