ภาควิชาฯขอแสดงความยินดีกับนายธนานพ กอบชัยสวัสดิ์

November 16, 2017   ความสำเร็จ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับนายธนานพ กอบชัยสวัสดิ์ นิสิตปริญญาเอก

เมื่อวันที่ 3 พย. 2560 นายธนานพ กอบชัยสวัสดิ์ นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ ๑๑
ณ ศาลาดุสิตาลัย พระราชวังสวนดุสิต จากผลงาน ระบบรู้จำหมายเลขนักวิ่งจากภาพถ่าย
โดยมี ผศ.ดร.ธนารัตน์ ชลิดาพงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา