ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.เกริก ภิรมย์โสภาและทีม กับรางวัล BRONZE PRIZE

December 4, 2017   ความสำเร็จ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดี
ผศ.ดร.เกริก ภิรมย์โสภาและทีม กับรางวัล BRONZE PRIZE
(หุ่นยนต์แบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้เชิงรุก) ในงาน Seoul International Innovation Fair 2017 

ชื่อสิ่งประดิษฐ์ หุ่นยนต์แบบมีปฎิสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้เชิงรุก :Interactive Robot Interactive Learning ,IRAL
ทีมงานประกอบด้วย ผศ ดร เกริก ภิรมย์โสภา คณะวิศวกรรมศาสตร์ หัวหน้าทีม
ผู้ร่วมทีม รศ ดร เนาวนิตย์ สงคราม คณะครุศาสตร์ นางสาว ศศิธร ศรีวงศ์ญาติดี นิสิตป.โท คณะครุศาสตร์
นายภาสกร ทองสันต์  นิสิต ป.โท คณะวิศวกรรมศาสตร์
งานวิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ ระหว่างวิศวกรรมศาสตร์กับครุศาสตร์