ExxonMobil ได้มาให้เช็คสนับสนุนกิจกรรมบิตไบท์และสนับสนุนการพิมพ์หนังสือ python

December 27, 2017   กิจกรรมนิสิต

วัน 27/12/2560 ตัวแทนจาก ExxonMobil ได้มาให้เช็คสนับสนุนกิจกรรมบิตไบท์และสนับสนุนการพิมพ์หนังสือ python แก่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาฯ