ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับทีมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม TARO

April 25, 2018   ความสำเร็จ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับ

ทีมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม TARO

รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จุฬาฯ ในโอกาสได้รับรางวัล 2 เหรียญทองแดง
จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมครั้งที่ 46 International Inventions and Exhibition
เมือง Geneva ประเทศ Swizerland ระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2561
โดยทีมผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม TARO: Teaching Assitant Robot for Optimal engagement and learning (รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม หัวหน้าทีม และ นายชัชรินทร์ เลิศยศบดินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) และ TARAL : Teaching Assistant Robot for Active Learning (รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม หัวหน้าทีม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกริก ภิรมย์โสภา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ)