ภาควิชาฯขอแสดงความยินดีกับนายอภิรุจ ชุ่มวัฒนะ

June 22, 2018   ความสำเร็จ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับนายอภิรุจ ชุ่มวัฒนะ นิสิตภาควิชาฯ

นายอภิรุจ ชุ่มวัฒนะ(Apiruj Choomwattana)
ได้รับรางวัลหัวข้อพิเศษดีเด่น จากผลงานชื่อ เส้นทางสู่การหลบหนีของคนร้าย the direction of prison escapes
(การประกวดผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2561)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.เกริก ภิรมย์โสภา  และ อ.ดร. กุลวดี ศรีพานิชกุลชัย
ในงานสัมมนาวิชาการและประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2561
Innovation for Crime Combating Conference and Contest 2018 (I4C-2018)
วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 8:30-16:30 น.
ณ ห้องประชุม 17201 อาคารนานาชาติ(อาคาร17) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ