การทดลองประเมิน ABET (Mock Visit) ครั้งที่ 2

August 8, 2018   ความสำเร็จ

การทดลองประเมิน ABET (Mock Visit) ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมภาควิชาฯ และ ห้องสัมมนาภาควิชาฯ
โดยคณะผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมทั้งข้าราชการจาก สกอ.
วันจันทร์ที่ 6 และ วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561