งานปัจฉิมนิเทศ นิสิตประจำปีการศึกษา 2560

September 14, 2018   กิจกรรมนิสิต

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดงานปัจฉิมนิเทศ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
เวลา 12:00-13:00 น  ณ ห้อง 209 ตึก 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์