ภาควิชาฯขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลทุนเยาวชนคุณภาพ 2018

October 19, 2018   ความสำเร็จ

ภาควิชาวิศกรรมคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับ นายปัญญาวุธ ศรีอิสรานุสรณ์

ที่ได้รับรางวัลทุนเยาวชนคุณภาพ 2018