กิจกรรมการบรรยายในรายวิชา 21103332 Systems Analysis and Design

November 23, 2018   กิจกรรมนิสิต

กิจกรรมการบรรยายในรายวิชา 21103332 Systems Analysis and Design
โดย วิทยากรภายนอก
วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน 2561
ณ ตึก4 ชั้น2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลา 8:00-11:00 น.

ภาพกิจกรรมการบรรยายในรายวิชา 21103332 Systems Analysis and Design