ภาพโครงการส่งเสริมคณาจารย์และนิสิตเข้าร่วมอบรม AWS Academy Cloudy Foundations

December 17, 2018   ทั่วไป

โครงการส่งเสริมคณาจารย์และนิสิตเข้าร่วมอบรม AWS Academy Cloudy Foundations
วัน ที่ 17 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 18 ธันวาคม 2561
ณ ห้อง 17-02 ชั้น 17 อาคาร วิศวกรรมศาสตร์ 4 (เจริญวิศวกรรม)
เวลา 09:00-17:00