ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับราวงวัล ในการแข่งขันประกวดโครงงาน CU TOYOTA Ha:mo Open Innovation Contest

March 4, 2019   ความสำเร็จ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลใน
การแข่งขันประกวดโครงงาน CU TOYOTA Ha:mo Open Innovation Contest
พิธีประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัล
ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 15.00-17.00 น.
ชั้น 20 อาคารจามจุรี 10

หัวข้อที่ 3 การออกแบบระบบรีโลเคชั่นรถ สำหรับ CU TOYOTA Ha:mo
รางวัลชนะเลิศ
ทีม Ha:mo1
1. ปัญญาวุธ ศรีอิสรานุสรณ์ 5831039821
2. นายปวิตร เอี่ยมวรวุฒิกุล 5831038121

รองชนะเลิศอันดับที่1
ทีม Alwayspanda
1. นายชวาล เพียรสัตยานนท์ 5931013521
2. นายสัณฑพล ศรีพิไลพงศ์ 5930520121
3. นายชยพล ปัญจะเทวคุปต์ 5931011221
4. นายปัญจพล สงวนพานิช 5931038221
5. นายวริทธิ์ ประสาทฤทธา 5931056521

รองชนะเลิศอันดับที่2
ทีม เขียว
1. นายรุจิกร ชรากร 5830462321
2. นายธัญญ์ธวัช สุวรรณฉัตรกุล 5830238121
3. นายพงศ์พิสิฐ ธนสุทธิเวศย์ 5830348521
4. นายพิริยพงษ์ เลาพงษ์สิต 5831045521