ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลที่ 2
ในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18

March 18, 2019   ความสำเร็จ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลที่ 2
ในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18
วันที่ 13-15 มีนาคม 2562
ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
ถนนรามอินทรา กรุงเทพมหานครรางวัลที่ 2 หัวข้อพิเศษ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (IoT)
นายชญานนท์ เอี่ยมวิวัฒน์
นายปณายุ คีลาวัฒน์
นายพงศ์พิสิฐ ธนสุทธิเวศย์
รางวัลที่ 2 หัวข้อพิเศษ BEST 2019 Handwritten Recognition : การรู้จำลายมือเขียน
นายอรรถวิท ไชยโรจน์
นายวิวัฒนชัย แสงสง่า
นายปัญญาวุธ ศรีอิสรานุสรณ์ฒรางวัลที่ 2 หัวข้อพิเศษ โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application)
นายธิปก ธรรมกุลางกูร
นายชนกธรณ เอื้อไพโรจน์กิจ
นายนิติพัฒน์ ใจดี