การตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

April 5, 2019   ข่าวสาร, ทั่วไป

การตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 3 เมษายน 2562 ถึง วันที่ 5 เมษายน 2562