ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อติวงศ์ สุชาโตที่ได้รับโล่คณูปการ

June 24, 2019   ความสำเร็จ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.อติวงศ์ สุชาโตที่ได้รับโล่คณูปการ

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อติวงศ์ สุชาโต รองคณบดีด้านยุทธศาสตร์การเรียนรู้ และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับโล่คณูปการ ในฐานะผู้ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ระบบการศึกษาทางไกลสำหรับศูนย์วิจัยและการจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ จากศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศยจ.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ในพิธีปิดงานประชุมวิชาการ บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา กรุงเทพฯ
CR: https://www.eng.chula.ac.th/th/25268