ภาควิชาฯขอแสดงความยินดีกับภควัต หวังเกรียงไกร
ได้เข้ารับรางวัลพระราชทาน เหรียญรางวัล เรียนดี

July 24, 2019   ความสำเร็จ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับ ภควัต หวังเกรียงไกร
นายภควัต หวังเกรียงไกร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้ารับรางวัลพระราชทาน เหรียญรางวัลเรียนดี ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ซึ่งนายภควัต หวังเกรียงไกร มีผลการเรียนเป็นอันดับหนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2561