คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (Thailand Accreditation Body for Engineering Education: TABEE) สภาวิศวกร ได้รับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

July 26, 2019   ความสำเร็จ, ทั่วไป
คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (Thailand Accreditation Body for Engineering Education: TABEE) สภาวิศวกร ได้รับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่ามีการจัดการมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ตามเกณฑ์ผลลัพธ์ (Outcome based) ในปีการศึกษา 2560-2562


TABEE ได้รับการรับรองเข้าเป็นสมาชิกชั่วคราว (Provisional Signatory) ของข้อตกลง Washington Accord ในการประชุมที่ฮ่องกงเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ว่ามีระบบและกระบวนการที่เหมาะสมในการพัฒนาสู่การเป็นสมาชิก (Full Signatory) ต่อไป

Washington Accord เป็นข้อตกลงร่วมกันระดับสากลระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ เช่น ABET (สหรัฐอเมริกา) ECUK (สหราชอาณาจักร) JABEE (ญี่ปุ่น) ABEEK (เกาหลี) ฯลฯ ที่ให้เป็นกรอบคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์สำหรับการเคลื่อนย้ายวิศวกรในระดับนานาชาติ

เมื่อหน่วยงานที่ได้รับการตอบรับในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกในข้อตกลง Washington Accord แล้ว ทำให้หลักสูตรที่ได้รับการรับรองเป็นที่ยอมรับว่าหลักสูตรนั้นมีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์และคุณภาพการศึกษาจากประเทศสมาชิกกลุ่ม Washington Accord และผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถทางวิศวกรรมที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมข้ามชาติ