ท่านสามารถติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับทุนการศึกษาได้โดย คลิกที่นี่

ระดับปริญญาตรี

ทางมหาวิทยาลัยได้จัดสรรทุนการศึกษาให้กับนิสิต ประกอบด้วย ทุนอุดหนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย และทุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดของทุนอุดหนุนการศึกษา และทุนภายนอกมหาวิทยาลัยได้ที่เว็บไซต์ของฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย คลิกที่นี่

ระดับบัณฑิตศึกษา

ทางมหาวิทยาลัยได้จัดสรรทุนการศึกษาให้กับนิสิต ประกอบด้วย ทุนอุดหนุนการศึกษา และทุนอุดหนุนการวิจัย

รายชื่อทุนการศึกษาที่จัดสรรให้ อาทิเช่น ทุน 72 พรรษา ทุน 60-40 ทุนผู้ช่วยสอน (Teaching Assistant (TA) Scholarship) ทุนผู้ช่วยวิจัย (Research Assistant (RA) Scholarship) ทุนจุฬาฯ 100 ปี ทุนนำเสนอผลงาน โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (Royal Golden Jubilee Ph.D. Scholarship) ทุนหม่อมดุษฎี บริพัตร เป็นต้น

อนึ่ง ทางภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้จัดสรรทุน “อัจฉริยะคืนรัง” ให้กับนิสิตผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากภาควิชา หรือศิษย์เก่าของภาควิชา ซึ่งประสงค์จะศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งปริญญาโท และปริญญาเอกด้วย สำหรับรายละเอียดทุนอัจฉริยะคืนรังนั้น คลิกที่นี่

สำหรับทุนการศึกษาอื่น สามารถติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดังนี้