กําหนดวันสุดท้ายของการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์การสอบวิทยานิพนธ์การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์และผลงานการค้นคว้าอิสระและเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาประจําปีการศึกษา 2566

September 5, 2023   บัณฑิตศึกษา
กําหนดวันสุดท้ายของการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์การสอบวิทยานิพนธ์การส่งวิทยานิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์และผลงานการค้นคว้าอิสระและเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2566

เรื่อง กำหนดวันสุดท้ายของการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์ การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเผยแพร่ผลงานและผลงานการค้นคว้าอิสระ และการส่งผลสอบต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2566 และ กำหนดการการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยการเวียน ปีการศึกษา 2566 >>>>>Download กำหนดการประจำปีการศึกษา 2566