คณะผู้ประเมินผลอิสระฯ สป.อว.เข้าตรวจเยี่ยม หลักสูตร CEDT

November 23, 2023   ความสำเร็จ, ปริญญาตรี Tag: , , , ,

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทำงานย่อย ภายใต้คณะกรรมการผู้ประเมินผลอิสระ เพื่อติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา นำทีมโดย คุณสัมพันธ์ ศิลปนาฏ ประธานคณะทำงาน และ คุณประไพ เสนาบุญญฤทธิ์ คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เข้าตรวจเยี่ยม หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล (Computer Engineering and Digital Technology: CEDT) ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตบุคลากรให้มีความชำนาญในด้านดิจิทัลที่สามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถวิทย์ สุดแสง หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กล่าวต้อนรับคณะทำงานฯ และ อาจารย์ ดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์ ประธานหลักสูตรฯ ได้บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำคณะทำงานฯ เข้าเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมให้กับนิสิตของหลักสูตรฯ โดยบริษัทต่าง ๆ ได้แก่

1. บริษัท Skooldio ในหัวข้อ Career Readiness Workshop ณ อาคารวิศวฯ 100 ปี ห้อง 501
2. บริษัท STelligence ในหัวข้อ คอร์สพัฒนาทักษะแห่งอนาคต ด้วย Robotic Process Automation (RPA) ณ อาคารวิศวฯ 100 ปี ห้อง 405
3. บริษัท PRIMO World ในหัวข้อ Founder Story กว่าจะมีบริษัท 1,000 ล้าน ก็เจ๊งมาแล้ว 5 รอบ ” แชร์ประสบการณ์จริงจากผู้ก่อตั้ง ” ณ อาคารวิศวฯ 100 ปี ห้อง 504
4. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ในกิจกรรมทอล์คสุดพิเศษ “Applications of Data Science in Quantitative Investments” ณ อาคารวิศวฯ 100 ปี ห้อง 502
5. บริษัท SoftSquare ในหัวข้อ How To บริหารการเรียนและการทำงานอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ ณ อาคารวิศวฯ 100 ปี ห้อง 404

ทั้งนี้คณะทำงานฯ และกรรมการหลักสูตรฯ ได้ร่วมหารือและกล่าวถึงแนวทางต่าง ๆ ในการพัฒนาหลักสูตรนี้ร่วมกันอย่างยั่งยืน พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย