ประกาศรับสมัคร นิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น 2567 เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง วันที่ 5 พฤษภาคม 2567

January 31, 2024   ข่าวสารการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ, ข่าวเก่า Tag: , , , ,

ประกาศรับสมัคร นิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น 2567
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง วันที่ 5 พฤษภาคม 2567ประกาศรับสมัครผ่าน ระบบบัณฑิตวิทยาลัย>>>>> https://www.register.gradchula.com/

icon_new11
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(3482-3485_PHD)>>>>> Download
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(3336-3337_MEng)>>>>> Download
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(ภาคนอกเวลา 3336-3337_PT_MEng)>>>Download
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์(ภาคปกติ-3626_CS)>>>>> Download
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์(ภาคนอกเวลา- 3626_PT_CS)>>>>> Download
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์(ภาคปกติ-3338_3339_SE)>>>>>Download
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ภาคนอกเวลา-3338-3339_PT_SE>>>>>> Download

**** เกณฑ์เทียบคะแนนภาษาอังกฤษของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ >>>>> ดาวน์โหลดเกณฑ์เทียบคะแนนภาษาอังกฤษ
**** หมายเหตุ : ทุนอุดหนุนการศึกษาของภาควิชาต้องสมัครพร้อมกับการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของภาควิชา *****
ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนสำหรับศิษย์เก่า >>>>> รอบการรับสมัคร ภาคต้น 2567
ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษา >>>>> รอบการรับสมัคร ภาคต้น 2567