จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กับบริษัท กรุงเทพธนาคม จากัดได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Mou) ว่าด้วยการศึกษา ค้นคว้าและวิจัย โครงการระบบโต้ตอบ AI (Artificial Intelligence)

April 10, 2024   ความสำเร็จ Tag: , , , ,
เมื่อวันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2567
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กับบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Mou)
ว่าด้วยการศึกษา ค้นคว้าและวิจัย โครงการระบบโต้ตอบ AI (Artificial Intelligence)
ณ ห้องศูนย์รวมใจ 2 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย