คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จับมือ ธนาคารกรุงเทพลงนาม MOU ส่งเสริมการผลิตบุคลากร พัฒนาศักยภาพ และถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ พร้อมสร้างการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศ

April 26, 2024   ความสำเร็จ Tag: , , , ,
ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามร่วมกับ บุคลากรไอทีดิจิทัล นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ และ นายกึกก้อง รักเผ่าพันธุ์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายเทคโนโลยี ธนาคารกรุงเทพ ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะ ‘เพื่อนคู่คิด’ กับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนการผลิตบุคลากร และดำเนินการพัฒนาศักยภาพ รวมถึงถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่เป็นประโยชน์อย่างมีคุณภาพ ให้กับนิสิตในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต “สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล (CEDT)” ป้อนสู่ตลาดแรงงานสายงานเทคโนโลยี และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศต่อไป โดยมี ผศ.ดร.อรรถวิทย์ สุดแสง หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นายสรกฤช พฤทธานนทชัย เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President สนับสนุนระบบงานช่องทางการให้บริการ สายเทคโนโลยี ธนาคารกรุงเทพ ร่วมเป็นสักขีพยาน ที่ห้องประชุมสวนรวมใจ 1 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567