“วิศวะฯ จุฬาฯ – เออาร์วี” ผนึกกำลังร่วมปรับโฉมหลักสูตรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมปั้นนิสิตรุ่นใหม่ตอบโจทย์ภาคธุรกิจแบบครบองค์

May 3, 2024   NEWS, ความสำเร็จ Tag: , , ,
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ ARV ร่วมพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลหรือ Bachelor of Engineering in Computer Engineering and Digital Technology ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการที่ว่าด้วยการเพิ่มความรู้และทักษะทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมสายเทคฯ เป็นผู้ให้คำแนะนำแก่นิสิตตลอดโครงการ พร้อมดำเนินการตามแผนให้เกิดผลสัมฤทธิ์การพัฒนานิสิตนักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในด้านคอมพิวเตอร์แบบครบวงจร ตั้งแต่ระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ปัญญาประดิษฐ์ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ โดยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นิสิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างแท้จริง นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คุณปฏิญญา อมรรัตนานนท์ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถวิทย์ สุดแสง หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ คุณธนา สราญเวทพันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด

Facebook
“วิศวะฯ จุฬาฯ – เออาร์วี” ผนึกกำลังร่วมปรับโฉมหลักสูตรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมปั้นนิสิตรุ่นใหม่ตอบโจทย์ภาคธุรกิจแบบครบองค์

โดยการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลแก่นิสิต โดยมีผู้เชี่ยวชาญสายเทคฯเป็นผู้ให้คำแนะนำแก่นิสิตตลอดโครงการ พร้อมพัฒนานิสิตนักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในด้านคอมพิวเตอร์แบบครบวงจร ตั้งแต่ระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ปัญญาประดิษฐ์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างแท้จริง และเสริมสร้างกำลังคนของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีคุณภาพให้กับประเทศไทย