ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดี กับ ศ.ดร.วิวัฒน์ วัฒนาวุฒิ ในโอกาสที่ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

June 13, 2024   ความสำเร็จ Tag: , , , ,